URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział realizuje zadania:

 

 

1.

W zakresie spraw kadrowych:

 

1)

prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych i szkół prowadzonych przez gminę,

 

2)

organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze,

 

3)

prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników jak w ppkt 1,

 

4)

prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

 

5)

organizowanie szkoleń pracowniczych,

 

6)

współpraca z referatem finansowym w sprawach wynagrodzeń pracowniczych oraz etatyzacji urzędu i projektów organizacyjnych w szkołach,

 

7)

ewidencja urlopów wypoczynkowych,

 

8)

prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

 

2.

W zakresie obsługi organów gminy:

 

1)

przygotowywanie i doręczanie radnym kompletu materiałów na sesję rady, tj. zawiadomień o terminie, porządku obrad, projektów uchwał i niezbędnych materiałów pomocniczych,

 

2)

współudział w przygotowywaniu uchwał rady i zarządu oraz załączników,

 

3)

protokołowanie sesji, sporządzanie protokołu i udostępnienie go do wglądu radnym,

 

4)

prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i protokołów sesji rady,

 

5)

ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawa miejscowego,

 

6)

odbieranie od radnych, pisemnych interpelacji nadawanie im biegu, włącznie z doręczeniem odpowiedzi,

 

7)

organizowanie współpracy pomiędzy radą gminy, a radami sołeckimi,

 

8)

gromadzenie dokumentacji rad sołeckich, nadawanie biegu uchwałom podjętym przez te rady,

 

9)

organizowanie obiegu informacji między radnymi, a radami sołeckimi,

 

10)

na wniosek przewodniczących komisji zawiadamianie członków komisji o terminach i tematyce posiedzeń,

 

11)

przygotowanie strony technicznej posiedzeń komisji rady,

 

12)

kierowanie projektów uchwał rady do zaopiniowania przez komisje rady,

 

13)

sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji rady gminy,

 

14)

przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji rady gminy,

 

15)

przedstawienie przewodniczącemu rady protokołów z posiedzeń komisji rady gminy i nadanie biegu wnioskom i postulatom,

 

16)

gromadzenie dokumentacji z działalności poszczególnych komisji,

 

17)

obsługa kancelaryjna działalności przewodniczącego rady gminy,

 

18)

prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę,

 

19)

prowadzenie spraw związanych z wyborami: prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi, referendum, wyborów jednostek pomocniczych gminy (rady sołeckie, sołtysi) i ławników sądowych,

 

20)

gromadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie wyborów, referendów,

 

21)

obsługa kancelaryjna burmistrza w tym:

 

 

a)

kompletowanie materiałów przedkładanych do decyzji burmistrza,

 

 

b)

weryfikacja pod względem formalno – prawnym przedłożonych materiałów,

 

 

c)

sporządzanie protokołów z posiedzeń burmistrza,

 

 

d)

kierowanie projektów zarządzeń burmistrza,

 

 

e)

prowadzenie rejestru zarządzeń,

 

 

f)

przekazywanie, za potwierdzeniem wydziałów i jednostek organizacyjnych informacji od burmistrza,

 

 

g)

kontrola wykonywania zarządzeń.

 

22)

udzielanie informacji publicznej o działalności organów gminy,

 

23)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

 

 

 

3.

W zakresie obsługi administracyjnej:

 

1)

prowadzenie kancelarii ogólnej,

 

2)

organizowanie obiegu informacji wewnętrznej w urzędzie,

 

3)

prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

 

4)

prowadzenie ewidencji wyjść pracowniczych w godzinach pracy,

 

5)

planowanie i organizacja zaopatrzenia urzędu w środki trwałe, materiały biurowe i środki czystości oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie,

 

6)

nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w urzędzie,

 

7)

dbałość o właściwy stan techniczny budynku,

 

8)

prowadzenie archiwum zakładowego,

 

9)

techniczna obsługa tablic informacyjnych urzędu,

 

10)

dekorowanie urzędu z okazji świąt państwowych i lokalnych,

 

11)

obsługa i dbałość o właściwą eksploatację maszyn i urządzeń oraz lokali biurowych,

 

12)

obsługa sekretariatu burmistrza oraz obsługa techniczna narad organizowanych przez burmistrza,

 

13)

ewidencja w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym urzędu,

 

14)

prenumerata dzienników i czasopism,

 

15)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

 

 

 

4.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

1)

przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. w urzędzie,

 

2)

przedstawianie burmistrzowi pokontrolnej analizy stanu bhp i ppoż. wraz z koniecznymi wnioskami i propozycjami,

 

3)

bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 

4)

prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

 

5)

organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp i ppoż. przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych,

 

6)

organizowanie profilaktycznych badań pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych, prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji,

 

7)

współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami urzędu, m.in. badań pracowników oraz analiz stanu ich zdrowia.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-06-26
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2020r. 00:16:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.