URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Z dniem 06 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Sędziszowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do organów gminy.

Poniżej podajemy w formie skondensowanej krótki przewodnik dotyczący petycji.

Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję do podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycję
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań w/w ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 
Petycje do Rady Miejskiej
  
Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje
o sposobie załatwienia petycji
2019 rok
1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Petycja rodziców uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie do Rady Miejskiej o wybudowanie nowej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2. 30.09.2019 30.12.2019 ---  
2. Renata Sutor Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 27.11.2019 27.02.2020 --- Udzielono odpowiedzi pismem znak: RM.1520.2.2019
3. Renata Sutor Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - bezpłatne parkingi oraz w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 06.12.2019 28.08.2020 --- Uchwała Rady Miejskiej XXIV/207/2020
2020 rok
1. Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia. 25.03.2020 28.08.2020 --- Uchwała Rady Miejskiej XXIV/208/2020
2. Forum Gospodarcze Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców Województwa Świętokrzyskiego Petycja w sprawie zmian w obowiązującym prawie w kontekście epidemii koronawirusa w Polsce. 27.03.2020 28.08.2020 --- Uchwała Rady Miejskiej XXIV/209/2020
3. Renata Sutor Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej". 02.04.2020 28.08.2020 --- Uchwała Rady Miejskiej XXIV/210/2020
4. Piotr Sterkowski Petycja w interesie publicznym w zakresie szczepień przeciwko COVID-19. 15.12.2020 26.03.2021 --- Uchwała Rady Miejskiej XXXII/270/2021
2021 rok
1. Jacek Klanowski Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących rozbudowy cmentarza parafialnego w Sędziszowie. 12.05.2021 28.10.2021 --- Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/333/2021
2. Albert Zając Petycja w sprawie rozgraniczenia wjazdu przy ul. Kolejowej 3. 27.09.2021 28.10.2021 --- Uchwała Rady Miejskie XXXVIII/330/2021
3. Albert Zając Petycja w sprawie przywrócenia pomieszczenia socjalnego na poddaszu jako pralnio-suszarni. 27.09.2021 28.10.2021 --- Uchwała Rady Miejskiej XXXVIII/331/2021
4. Damian Wałcerz Petycja o wybudowanie placu zabaw przy ulicy Rajskiej w Sędziszowie. 30.09.2021   ---  
2022 rok
1. Mieszkańcy miejscowości Borszowice, Grązów, Zagaje Petycja w sprawie wysypiska w Borszowicach 27.09.2022 21.11.2022 r. --- Uchwała Rady Miejskiej LI/437/2022

Petycje do Burmistrza Sędziszowa
 
Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje
o sposobie załatwienia petycji
2015 rok
1. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta  współpracy - z Wnioskodawcą  w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców 07.12.2015 14.12.2015 --- Dodano baner reklamowy na stronie www
2016 rok
1. Szulc-Efekt
sp. z o. o.
Petycja/wniosek o utworzenie
w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
03.11.2016 10.11.2016 --- Dodano zakładkę na stronie www
2. Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW. 04.11.2016 04.02.2017 --- Petycja nie spełnia warunków - brak adresu. Po wezwaniu nie uzupełniono błędu - pozostaje bez rozpatrzenia.
2017 rok
1. Szulc-Efekt
sp. z o. o.
i

Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”
Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 10.05.2017 --- --- Udzielono odpowiedzi pismami znak: OSO.152.1.2017
OSO.152.2.2017
2018 rok
brak petycji
2019 rok
1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Petycja rodziców uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie do Burmistrza Sędziszowa o wybudowanie nowej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2. 30.09.2019 30.12.2019   Udzielono odpowiedzi pismem znak: BM.005.34.2019
2020 rok
brak petycji
2021 rok
brak petycji
2022 rok
brak petycji
2023 rok
1. Pan Grzegorz Boryka Petycja w sprawie podjęcia prac związanych z budową kanalizacji na ul. Makowej. 31.05.2023 r.      
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłEwa Kubas-Samociuk - Sekretarz Gminy2015-11-17
Publikujący Admin - Administrator BIP 2015-11-17 12:35
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2023-05-31 14:55
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 07:42:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.