URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział realizuje zadania:

 

 

1.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa:

 

1)

prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 

2)

przygotowanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzania  gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,

 

3)

prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem przez zarząd planu zagospodarowania przestrzennego m.in.:

 

 

a)

ogłaszanie o przystąpieniu do opracowania planu i zawiadomienie właściwych organów,

 

 

b)

zasięganie opinii oraz uzgadnianie projektu z właściwymi organami,

 

 

c)

wykładanie projektu planu do publicznego wglądu, a także zapewnienie informacji o wyłożonym projekcie i umożliwienie uzyskania, za zwrotem kosztów, kopii wyrysów i wypisów,

 

 

d)

przyjmowanie, rozpatrywanie i przedkładanie radzie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu,

 

 

e)

doręczenie zainteresowanym wyciągu z uchwały rady dotyczącej wyżej wymienionych spraw,

 

 

f)

przedkładanie radzie projektu planu, przedstawianie planu wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

4)

wydawanie wypisów i wyrysów planu zagospodarowania przestrzennego: przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie opłat administracyjnych za te czynności,

 

5)

prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, wraz z odpowiedzialnością za przechowywanie oryginałów planów, jak również uchylonych i nieobowiązujących,

 

6)

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi,

 

7)

stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych ustawą,

 

8)

prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

9)

opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

2.

W zakresie inwestycji i remontów: obiektów komunalnych, dróg, wodociągów i kanalizacji:

 

1)

planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację obejmujących między innymi budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz zakupy inwestycyjne,

 

2)

opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,

 

3)

przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,

 

4)

działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przygotowanie dokumentacji budowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem wejścia w teren,

 

5)

kontrola przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,

 

6)

prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych w uzgodnieniu z referatem finansowym,

 

7)

koordynacja działań z inwestorami zastępczymi, udziały w naradach, przetargach oraz kontrola finansowa robót,

 

8)

opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

 

 

3.

W zakresie zamówień publicznych:

 

1)

prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez urząd, a w szczególności,

 

 

a)

prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych,

 

 

b)

dokonywanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego,

 

 

c)

opracowanie w uzgodnieniu z zarządem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

 

d)

przygotowanie treści ogłoszenia o zamówienie,

 

 

e)

wydawanie zainteresowanym wykonawcom i dostawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prowadzenie rejestru wydanych specyfikacji,

 

 

f)

organizowanie i udział w pracy komisji przetargowej i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem,

 

 

g)

przygotowanie umowy z wykonawcą, dostawcą wyłonionym w toku postępowania o zamówienie publiczne.

 

2)

udzielanie pomocy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia przetargów,

 

3)

opracowywanie sprawozdań dla potrzeb organów gminy i instytucji zewnętrznych, między innymi dla potrzeb promocji gminy,

 

4)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

 

 

 

4.

W zakresie promocji i strategicznego rozwoju gminy:

 

1)

koordynacja zadań ujętych w planach strategicznych rozwoju gminy,

 

2)

promowanie walorów gospodarczo-społecznych gminy,

 

3)

prezentowanie potencjalnym inwestorom formalnoprawnym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy, zapewniającej jej rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy,

 

4)

bieżące analizowanie wszelkiego rodzaju publikatorów i informacji o kryterium możliwości pozyskiwania środków przedakcesyjnych w kraju i za granicą,

 

5)

opracowywanie projektów uchwał w tym zakresie,

 

6)

wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2005-09-29
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2020r. 00:37:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.