URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane dokumenty (patrz dział: Wymagane dokumenty).
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu dokonania oględzin.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do zgłoszenia.

Jeżeli nieruchomość posiada kilku właścicieli, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie lub wysłać pocztą, 

Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin w celu ustalenia odpowiednio:                                                                                        
     1) nazwy gatunku drzewa,
     2 )obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
                  a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
                  b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządzony zostanie protokół.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.

Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Zaświadczenie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

Podczas odbioru zaświadczenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, zawierające:
 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 1. Zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (nr konta: 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010)   lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów:
-  sekretariat Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (pok. nr. 22 I piętro bud. A)
-  Punkt kancelaryjny Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (poziom -1 bud. A)
-  za pośrednictwem poczty
 
Miejsce odbioru zaświadczenia:
-  osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie (pok. nr. 28, I piętro bud. B),
-  za pośrednictwem poczty.
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Referat Ochrony Środowiska i Ekologii.
 
Termin załatwienia
Usunięcie drzewa może nastąpić po upływnie terminu na wniesienie sprzeciwu, tzn. 14 dni od daty oględzin, które następują w terminie 21 dni od daty doręczenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mimo upływu wskazanych terminów usunięcie nie może nastąpić, jeśli organ wezwał zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia.
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa.
 
Uwaga
 1. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana  na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000).
 
Formularze do pobrania:
 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPiotr Paleczek - Inspektor2020-02-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-02-12 13:59
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-02-14 14:29
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 05 kwietnia 2020r. 05:28:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.