URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opis ogólny: działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru; 
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy: Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa powyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Miejsce i sposób składani dokumentów: w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).
Tryb odwoławczy: Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie.

Opłaty: Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy: 
 • część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł;
 • część I, ust. 37 - wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25 zł;
 • część IV - wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.

Uwagi: Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 
"Oświadczam, że: 
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.)".
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać także: 
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2012-03-21
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2012-03-21 14:24
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-01-30 08:49
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 19:42:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.