URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.)
 
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek firmy TAMAX Sp. z o.o., os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz punktu zbierania odpadów na działce nr ewid. 313/2 w Borszowicach  gm. Sędziszów powiat jędrzejowski, z uwagi na zmianę terminu wydania uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15.05.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-04-15
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-15 10:34
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-15 10:34
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.) – dalej Kpa, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1,  pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023, poz.1094 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724), po rozpatrzeniu wniosku Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków złożonego przez Pełnomocnika spółki Pana Tomasza Kurek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, stanowię jak niżej:
po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę zapisy opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.02.2024 r. znak: KR.ZZŚ.1.4901.108.2023.MN (wpływ do tut. Urzędu w dniu 13.02.2024 r.) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.03.2024 r. znak: WOO-II.4220.245.2023.KCP.4.
stwierdzam brak przesłanek, które uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-04-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-11 12:33
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-11 12:33

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

WNIOSEK

o stwierdzenie nieważności decyzji

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) wnoszę o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Sędziszowa z dnia 20 marca 2024 r. znak: OŚ.6220.1.16.2023, w której określono środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-04-03
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-03 13:34
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-03 13:35
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.) – dalej Kpa, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1, pkt. 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023, poz.1094 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724), po rozpatrzeniu wniosku Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski złożonego przez Pełnomocnika spółki Pana Tomasza Kurek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, stanowię jak niżej:
po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę zapisy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 07.02.2024 r. znak: WOO-II.4220.221.2023.KCP.4
stwierdzam brak przesłanek, które uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-03-20
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-20 15:06
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-04-12 12:31
W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
            informuje stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), że zebrano materiał do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia przed wydaniem decyzji strony postępowania mają możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, pok. 26 budynek B w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-03-20
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-20 15:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-20 15:09
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.), Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek firmy TAMAX Sp. z o.o., os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz punktu zbierania odpadów na działce nr ewid. 313/2 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski, z uwagi na zmianę terminu wydania uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15.04.2024 r.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-03-15
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-15 13:02
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-15 13:03
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 11.04.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-03-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-11 14:42
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-03-11 14:42
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.)
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na konieczność zawiadomienia stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do zgromadzonych materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.03.2024 r.


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-02-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-28 12:43
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-28 12:45
W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
            informuje stosownie do art. 10 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), że w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia przed wydaniem decyzji strony postępowania mają możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, pok. 26 budynek B.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
 
Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dokumentów.


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-02-20
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-20 11:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-20 11:09
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 11.03.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-02-09
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-09 12:10
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-02-09 12:10
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.02.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-01-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-30 14:31
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-30 14:31
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił do organów uzgadniających i opiniujacych z prośbą o wydanie uzgodnienia i opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz punktu zbierania odpadów na działce nr ewid. 313/2 w Borszowicach  gm. Sędziszów powiat jędrzejowski, którego inwestorem jest TAMAX Sp. z o.o. z siedzibą os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Załączniki:

5. Uzgodnienia - RDOŚ Plik pdf 465.45 KB
6. Opinia - PPIS Plik pdf 465.35 KB
7. Opinia - Wody Polskie Plik pdf 469.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-01-17
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-18 13:13
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-18 13:13
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej ustawa ooś)
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania
że na wniosek złożony w dniu 30.11.2023 r., który został uzupełniony w dniu 18.12.2023 r. przez firmę TAMAX Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów oraz punktu zbierania odpadów na działce nr ewid. 313/2 w Borszowicach  gm. Sędziszów powiat jędrzejowski.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej
, elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@sedziszow.pl lub ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska,  Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w Urzędu Miejskiego w Sędziszowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 20, 28-340 Sędziszów. Zapoznanie z dokumentacją postępowania w tym z raportem oddziaływania na środowisko będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym postępowanie w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, w terminie 30 dni począwszy od dnia 15.01.2024 r. (na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś).
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wraz z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt 83 b  rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po dokonaniu uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z organem tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie.
Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (15.03.2024 r.)
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-01-15
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-15 16:43
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-15 16:46
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.02.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-01-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-11 13:32
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-11 13:33
Sędziszów dnia 03.01.2024 r.
OŚ.6220.2.9.2023
DECYZJA
 
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej: k.p.a.)
UMARZAM
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski” na wniosek złożony w dniu 17.07.2023 r. przez Inwestora TAMAX Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Załączniki:

Umorzenie postępowania Plik pdf 958.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2024-01-03
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-03 14:14
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2024-01-03 14:15
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.01.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-12-29
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-29 11:16
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-29 11:17
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.01.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-12-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-12 07:46
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-12 07:47
W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek złożony w dniu 17.07.2023 r. przez Inwestora TAMAX Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”, Burmistrz Sędziszowa informuje strony postępowania, że w dniu 30.11.2023 r. Inwestor zwrócił się do tut. Organu o wycofanie wniosku i zamknięcie przedmiotowego postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.), przed wydaniem decyzji strony postepowania mają możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-12-04
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-04 13:41
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-12-04 13:42
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, byłego Pełnomocnika (obecny Pełnomocnik – Pan Rafał Jakubek) wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-30 15:14
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-30 15:16
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:53
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm., dalej k.p.a.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.12.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-11-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:48
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-11-10 11:50
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-30
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-31 08:55
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-31 08:57
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.10.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:53
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:54
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.11.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-10-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:51
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-10-11 13:53
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.10.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-09-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-09-11 12:08
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-09-11 12:10
Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pana Tomasza Kurek, Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice gmina Sędziszów”, z uwagi na nieotrzymanie do dnia dzisiejszego stosownych opinii, działając na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.09.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-08-31
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-31 09:18
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-31 09:21
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił do organów opiniujacych z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, którego inwestorem jest Green Park XXI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

Załączniki:

PPIS Jędrzejów Plik pdf 352.55 KB
RDOŚ Kielce Plik pdf 354.84 KB
Zarząd Zlewni Wody Polskie Plik pdf 355.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-08-16
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-17 14:01
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-08-17 14:04
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.)  art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1094 ze zm., dalej ustawa ooś)
 
zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 02 sierpnia 2023r. złożonego przez Pana Tomasza Kurka Pełnomocnika wnioskodawcy firmy Green Park XXI Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”.

Załączniki:

Zawiadomienie -obwieszczenie Jeżów Plik pdf 996.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarta Hajdas - Inspektor2023-08-11
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-11 12:29
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-11 12:31
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że wystąpił z prośbą o uzgodnienia dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”, którego Inwestorem jest Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:05
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:09
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia że na wniosek z dnia 17.07.2023 r. złożonego przez firmę Tamax Sp. z o.o. os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zakład przetwarzania odpadów oraz punkt zbierania odpadów, zlokalizowany na działkach nr ewid. 313/2, 313/3, obręb 0004 Borszowice, Gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2023-07-28
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:02
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2023-07-28 12:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2024r. 20:18:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.