URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Sędziszowa o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski” planowanej do realizacji przez spółkę TAMAX Sp. z o.o.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-09-23
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-09-23 13:17
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-09-23 13:18
Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2021 r. wpłynęło odwołanie spółki TAMAX Sp. z o.o. będącej stroną w postepowaniu, od decyzji Burmistrza Sędziszowa znak: OŚ.6220.2.2020 z dnia 20.05.2021 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski”.
 Odwołanie niniejsze zostało wniesione w ustawowym terminie.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-06-11
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-06-11 09:25
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-06-14 10:31
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski”, którego Inwestorem jest spółka TAMAX  Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-05-20
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-05-20 15:33
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-05-20 15:37
W związku z toczącym się postępowaniem na wniosek inwestora: TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
informuje stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), że w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z telefonicznym (41) 38-11-129 wew. 506 (w godzinach pracy Urzędu) z pracownikiem prowadzącym postępowanie w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej UM w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt.
    Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie posiadanych dokumentów.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 325.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-05-07
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-05-07 07:58
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-05-11 08:00
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski planowanego do realizacji przez firmę TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Załączniki:

Zawiadomienie Tamax Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarta Hajdas - Podinspektor2021-04-01
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-02 10:03
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-07 14:58
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o możliwości składania uwag do protokołu z otwartej rozprawy administracyjnej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-03-10
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-03-10 12:01
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-03-10 12:02
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski planowanego do realizacji przez firmę TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-03-02
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-03-03 08:57
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-03-03 08:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-02-25
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-26 12:06
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-26 12:10
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia społeczeństwo i Strony postępowania o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm.  Sędziszów powiat jędrzejowski”.

Rozprawa administracyjna online, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 1600.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2021-02-10
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-02-10 15:01
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-02-11 08:53
Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń, wniosków i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w toczącym się postępowaniu przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów” planowanego do realizacji przez firmę Green Park XXI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-02-01
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-03 13:46
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-03 13:48
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów” planowanego do realizacji przez firmę Green Park XXI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2021-02-01
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-03 13:39
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2021-02-03 13:41
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwnięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2021-01-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-01-07 14:57
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-01-07 15:07
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia, że w dniu 31.12.2020r. na wniosek Green Park XXI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 65,697 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr: 405 i 286/4 w obrębie Boleścice w gminie Sędziszów”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2020-12-31
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-12-31 14:32
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-12-31 14:34
Decyzja Burmistrza Sędziszowa umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi leśnej nr 26 w leśnictwie Słupia” o długości 1679,95 m na terenie części działek o nr ewid. nr 261/4, 1071, 1041, 1046 i 1073 z obrębu 0018 Mstyczów w jednostce ewidencyjnej 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski, gmina Sędziszów, pow. Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Załączniki:

Decyzja o umorzeniu postępowania Plik pdf 545.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2019-02-26
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2019-02-27 13:28
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2019-02-27 13:31
Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o wszczęciu w dniu 31.01.2019r. postępowania na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi leśnej nr 26 w leśnictwie Słupia” o długości 1679,95 m na terenie części działek o nr ewid. nr 261/4, 1071, 1041, 1046 i 1073 z obrębu 0018 Mstyczów w jednostce ewidencyjnej 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski, gmina Sędziszów, pow. Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Załączniki:

Zawiadomienie Burmistrza Sędziszowa Plik pdf 354.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2019-02-07
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2019-02-07 14:53
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2019-02-07 14:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 14 sierpnia 2022r. 23:05:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.