URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Głosowanie korespondencyjne

Kto może głosować korespondencyjnie?
Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- całkowitej niezdolności do pracy;
- zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:
- podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:
- w zakładach leczniczych,
- w domach pomocy społecznej,
- w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- domach studenckich,
- w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich,
- a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 maja br.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca br. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, czyli do 7 czerwca br.

Zgłoszenie, może być dokonane:
- ustnie - do protokołu;
- na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby,
- telefonicznie - wyłącznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenia ustne i w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu (41) 342 12 02 lub 342 12 35.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona),
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
Wyborca niepełnosprawny do zgłoszenia dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Może również zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Co zawiera pakiet wyborczy i jak będzie doręczony?
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pakiet wyborczy najpóźniej 6. dnia przed dniem wyborów. Pakiet będzie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2. dnia przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:
- koperta zwrotna;
- karty do głosowania;
- koperta na kartę do głosowania;
- instrukcja głosowania korespondencyjnego;
- nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Sposób głosowania
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja. Następnie podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Do koperty zwrotnej wyborca wkłada zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Odbiór/wysyłka kopert zwrotnych (z głosami)
Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
- dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
- przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
- trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosowanie przez pełnomocnika

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?
Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- zaliczeniu do II grupy inwalidów,
- stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
- w zakładach leczniczych,
- w domach pomocy społecznej,
- w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- w zakładach leczniczych,
- w domach pomocy społecznej,
- w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- głosującego korespondencyjnie.

Kto może być pełnomocnikiem?
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
- mąż zaufania,
- kandydat w wyborach.
UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek powinien zawierać:
- nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).
Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (załaczony plik pdf do pobrania)

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa (załaczony plik pdf do pobrania)


Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziszowie - Ewidencja Ludności pok. 9, w terminie do 31 maja br.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Akt pełnomocnictwa jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy. Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest co do zasady uzgadniany z wyborcą, z tym że w przypadku wniosków złożonych po 20 maja 2024 r., termin ten może być wyznaczony przez urzędnika, z uwagi na konieczność sporządzenia wszystkich aktów przed terminem generowania z Centralnego Rejestru Wyborców spisów wyborców.

Gdzie udziela się pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sędziszowie upoważnionym przez Burmistrza Sędziszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie Gminy Sędziszów).
Jeżeli pełnomocnik nie będzie obecny podczas sporządzania aktu pełnomocnictwa, w formularzu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa należy wskazać adres doręczenia aktu. Akt pełnomocnictwa może zostać również odebrany przez pełnomocnika w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziszowie - Ewidencja Ludności, ul. Dworcowa 20, pok. 9 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?
Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sędziszowie upoważnionemu przez Burmistrza Sędziszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2024-05-07
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-05-07 10:41
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-05-07 12:52
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 03:51:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.