URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Głosowanie przez pełnomocnika:
Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- zaliczeniu do II grupy inwalidów,
- stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
- w zakładach leczniczych,
- w domach pomocy społecznej,
- w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- w zakładach leczniczych,
- w domach pomocy społecznej,
- w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- głosującego korespondencyjnie.

Kto może być pełnomocnikiem?
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
- mąż zaufania,
- kandydat w wyborach.
UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek powinien zawierać:
- nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).
Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (załaczony plik pdf do pobrania)

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa (załaczony plik pdf do pobrania)

 
Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Urządzie Miejskim w Sędziszowie pok. 9, w terminie do 29 marca br.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Akt pełnomocnictwa jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy. Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest co do zasady uzgadniany z wyborcą, z tym że w przypadku wniosków złożonych po 10 marca 2024 r., termin ten może być wyznaczony przez urzędnika, z uwagi na konieczność sporządzenia wszystkich aktów przed terminem generowania z Centralnego Rejestru Wyborców spisów wyborców.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.

Gdzie udziela się pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sędziszowie upoważnionym przez Burmistrza Sędziszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie Gminy Sędziszów).
Jeżeli pełnomocnik nie będzie obecny podczas sporządzania aktu pełnomocnictwa, w formularzu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa należy wskazać adres doręczenia aktu. Akt pełnomocnictwa może zostać również odebrany przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie  ul. Dworcowa 20, pok. 9 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?
Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sędziszowie upoważnionemu przez Burmistrza Sędziszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Dokument do pobrania:
Klauzula informacyjna dotyczącz przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2024-02-12
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-02-12 11:54
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2024-02-19 12:08
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 04:32:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.