URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Życiorys

Urodziła się 8 sierpnia 1954 roku w Starachowicach.
 

Absolwentka szkół:

1960-1968 – Szkoła Podstawowa w Krynkach
1968-1970 – Zasadnicza Szkoła w Starachowicach
1970-1974 – Technikum Ekonomiczne w Starachowicach
1999-2002 – Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach, Wydział Ekonomiczny, kierunek Finanse i Bankowość – licencjat
2002-2004 – Wyższa Szkoła Handlowa im. M. Markowskiego w Kielcach, kierunek Ekonomia

 

Tytuł zawodowy – mgr rachunkowości

Specjalność zawodowa – rachunkowość
 

Przebieg pracy zawodowej:

 

od 1973 do 1976 – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brodach – księgowa
od 1976 do 1979 – Fabryka Kotłów „Sefako” Sędziszów – sam. księgowa
od 1979 do 2006 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie - Główny Księgowy
od
2006 Skarbnik Gminy Sędziszów
 


Kompetecje:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 58/2004 Burmistrza Sędziszowa z dnia 07 lipca 2004 roku, wraz z zarządzeniem zmieniającym Nr 103/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku przydzielam Pani na stanowisku Skarbnika Gminy do realizacji następujące zadania:

1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu.
2. Kontrasygnowanie  czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
3. Informowanie Rady oraz RIO w Kielcach o odmowie złożenia kontrasygnaty.
4. Nadzór nad gospodarką finansową gminy.
5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
6. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
7. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy.
8. Nadzór nad realizacją uchwały budżetowej.
9. Przedkładanie burmistrzowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji uchwały budżetowej. 
10. Przedkładanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń powodujących skutki finansowe.
11. Opiniowanie pod względem finansowym spraw będących w kompetencji burmistrza.
12. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza.
13. Prowadzenie rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.
14. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
15. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi.
16. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
17. Współpraca z regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Skarbowym, ZUS i NIK w zakresie realizacji zadań budżetu gminy.
18. Nadzorowanie spraw związanych z gospodarką budżetową, zapewnieniem dyscypliny budżetowej, wymiarem zobowiązań podatkowych i opłat, egzekucją należności i innych realizowanych w Wydziale Finansowym Urzędu:
 
1) opracowywania wg wewnętrznej procedury projektu budżetu Gminy oraz opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu,
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
3) analiza wykorzystania budżetu w celu racjonalnego dysponowania środkami,
4) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
5) opracowywanie projektów uchwał podatkowych,
6) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb organów samorządowych oraz referowanie spraw budżetowych na posiedzeniach tych organów,
7) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz analizowanie i kontrola ich wykorzystania,
8) organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem,
9) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, rachunkowości podatków i opłat, a także sporządzanie jednostkowych i zbiorczych okresowych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
10) pobór podatku od środków transportowych,
11) zapewnienie powszechności opodatkowania,
12) przygotowanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg i umorzeń należności podatkowych w granicach uprawnień,
13) kompletowanie i bieżące analizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat terenowych oraz zobowiązania pieniężnego od rolników, w tym prowadzenia ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
14) terminowe i powszechne dokonywanie wymiaru podatków i opłat,
15) nadzór nad prawidłowym pobieraniem i odprowadzaniem opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej,
16) podejmowanie działań zapewniających pełną realizację wpływów na poczet bieżących należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidację należności budżetowych z tytułu podatków i opłat ora likwidację zaległości podatkowych,
17) prowadzenie skutecznej egzekucji, wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminu płatności rat podatkowych, opłat
i zobowiązań pieniężnych, 
18) przygotowywanie propozycji pod wnioski o stosowaniu ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności,
19) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności odwołań i podań w Wydziale,
20) współdziałanie i współpraca z Urzędem Skarbowym na odcinku planowania, wykonywania oraz prowadzenia rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez ten Urząd na rzecz budżetu Gminy,
21) współdziałanie z RIO, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,
22) uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych,
23) prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy w tym ewidencji środków trwałych, udziałów oraz zmian w tym zakresie,
24) współdziałanie w rozliczeniu zadań inwestycyjnych,
25) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
26) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

19. Kierowanie Wydziałem Finansowym poprzez:
1) nadzorować i kontrolować realizację zadań powierzonych pracownikom Wydziału,
2) planować zadania rzeczowe i wydatki z dziedziny pracy kierowanego Wydziału,
3) nadawać ogólny kierunek działalności Wydziału, koordynować jego działalność z działalnością innych Wydziałów oraz sprawować bezpośredni nadzór nad całokształtem prac prowadzonego przez Panią Wydziału.

20. Wykonywanie zadań przydzielanych dla stanowiska w planach Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy i Gminnego Zespołu Reagowania.
21. Wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.
22. Inne prace zlecone przez Burmistrza.
23. Wykonując powyższe czynności, a także przygotowując projekty sposobu załatwiania spraw przez organy gminy ponosi Pan z tego tytułu odpowiedzialność za:
1) dokładną znajomość prawa obowiązującego na powierzonym odcinku pracy (zadania wydziału) oraz właściwe ich stosowanie,
2) ścisłe przestrzeganie przepisów prawa proceduralnego i materialnego instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3) ścisłe przestrzeganie w wydziale terminowości załatwiania spraw,
4) właściwe załatwianie spraw interesantów i ich kulturalne obsługiwanie,
5) należyte ewidencjonowanie akt, zbioru przepisów prawnych, rejestrów, spisu spraw, rejestrów,
6) projektowanie form i zasobu zapewniającego prawidłowe, najprostsze i najszybsze załatwianie spraw,
7) ścisłe przestrzeganie zarządzeń w sprawie zabezpieczenie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz właściwe zabezpieczenie materiałów po zakończeniu pracy,
8) właściwe kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-30
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2007-01-30 13:56
Modyfikacja Admin - Administrator BIP 2016-04-08 14:44
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2021r. 18:46:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.