URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Obwieszczenie_8.09.2023 r Plik pdf 278.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-09-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-11 08:46
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-11 08:49

Załączniki:

Obwieszczenie_08.09.2023 r Plik pdf 289.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-09-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-11 08:49
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-11 08:51
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-09-05
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-05 07:56
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-09-05 07:59

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 274.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-08-24
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-24 14:03
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-24 14:04

Załączniki:

Informacja 10.08.2023 Plik pdf 199.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-08-10
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-10 14:51
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-10 14:53

Załączniki:

wykaz_okregów Plik pdf 384.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłŚwiętokrzyska Izba Rolnicza2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:41
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:45
Na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 183) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 24 września 2023 roku, wyborów do Rad Powiatowych w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.


Wybory do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przebiegać będą dwustopniowo:

- w pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie wybrana - Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,

- w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Członkiem Izby Rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotyczy to koordynatorów, członków Komisji Okręgowych, wszystkich osób kandydujących w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz osób, które udzielają poparcia kandydatom na członków Rad Powiatowych na listach w formie podpisów.


Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Jest nim obszar gminy i miasta o statusie powiatu grodzkiego. Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie.


Osoby nie będące podatnikami podatku rolnego nie mogą kandydować, nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata.


Należy wyraźnie podkreślić, że pozostawanie podatników podatku rolnego we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga w spisie członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania. Warunkiem umieszczenia obojga małżonków w spisie członków izby jest posiadanie współwłasności małżeńskiej oraz figurowanie obojga małżonków na nakazie płatniczym podatku rolnego.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w posiadających powyżej 4 tys. ha użytków rolnych (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów, będących powiatami grodzkimi, wybrany może zostać tylko jeden członek Rady Powiatowej, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

W gminie Sędziszów, powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się dwóch członków.

Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty i dostarczyć je Komisji Okręgowej:

1)      druk zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, lub w przypadku kandydata osoby prawnej druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 9a do ww. uchwały, do którego załącza się:

2)     listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata - wzór listy określa załącznik nr 10 do ww. uchwały KRIR,

3)     pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym wzór oświadczenia kandydata w załączeniu,

4)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu Karnego - wzór oświadczenia kandydata w załączeniu,

5)     pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata - wzór upoważnienia w załączeniu,

6)     dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

7)     zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 11 do ww. uchwały KRIR.

 

Czytelnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie) do Komisji Okręgowej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów budynek B, pok. nr 27, I piętro w celu zarejestrowania. Zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze odbywać się będzie najpóźniej do dnia 8 września 2023 roku.

W sytuacji gdy zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków Komisja Okręgowa najpierw wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2 uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie spełnia warunków określonych w § 12 ww. uchwały i pomimo wezwania nie uzupełni zgłoszenia w zakreślonym terminie.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:19
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:32
Na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 183) - Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 24 września 2023 roku, wyborów do Rad Powiatowych w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przebiegać będą dwustopniowo :
- w pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie wybrana - Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
- w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Członkiem Izby Rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
Dotyczy to koordynatorów, członków Komisji Okręgowych, wszystkich osób kandydujących w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz osób, które udzielają poparcia kandydatom na członków Rad Powiatowych na listach w formie podpisów.

Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Jest nim obszar gminy i miasta o statusie powiatu grodzkiego. Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie.

Osoby nie będące podatnikami podatku rolnego nie mogą kandydować, nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata.

Należy wyraźnie podkreślić, że pozostawanie podatników podatku rolnego we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga w spisie członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania. Warunkiem umieszczenia obojga małżonków w spisie członków izby jest posiadanie współwłasności małżeńskiej oraz figurowanie obojga małżonków na nakazie płatniczym podatku rolnego.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w posiadających powyżej 4 tys. ha użytków rolnych (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów, będących powiatami grodzkimi, wybrany może zostać tylko jeden członek Rady Powiatowej, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

W gminie Sędziszów, powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się dwóch członków.
Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty i dostarczyć je Komisji Okręgowej:

  1. druk zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, lub w przypadku kandydata osoby prawnej druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 9a do ww. uchwały, do którego załącza się:
  1. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata - wzór listy określa załącznik nr 10 do ww. uchwały KRIR,
  2. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym wzór oświadczenia kandydata w załączeniu,
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu Karnego - wzór oświadczenia kandydata w załączeniu,
  4. pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr i serii dowodu osobistego oraz nr PESEL osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata - wzór upoważnienia w załączeniu,
  5. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,
  6. zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 11 do ww. uchwały KRIR.
 
Czytelnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie) do Komisji Okręgowej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów budynek B, pok. nr 27, I piętro w celu zarejestrowania. Zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze odbywać się będzie najpóźniej do dnia 8 września 2023 roku.

W sytuacji gdy zgłoszenie kandydata nie spełnia warunków Komisja Okręgowa najpierw wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2 uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie spełnia warunków określonych w § 12 ww. uchwały i pomimo wezwania nie uzupełni zgłoszenia w zakreślonym terminie.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:34
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:39
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłŚwiętokrzyska Izba Rolnicza2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:50
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 12:52

Załączniki:

Składy_Komisji-2 Plik pdf 525.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłŚwiętokrzyska Izba Rolnicza2023-08-08
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 14:59
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-08-08 15:01
Członek Komisji Okręgowej musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej określone w ustawie o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 183). Musi być płatnikiem podatku rolnego na obszarze okręgu wyborczego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar danej gminy. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej zgodnie z art.26 ust.3 ustawy o izbach rolniczych.

Kandydaci na członków Komisji Okręgowej mogą się zgłaszać do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach, z siedzibą w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ul. Chopina 15/3; 25-356 Kielce lub do koordynatora ds. wyborów  w gminie Sędziszów – Anny Grzybowskiej Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, budynek B, I piętro pok. nr 27, z czytelnie wypełnionym zgłoszeniem zawierającym oświadczenie o byciu podatnikiem podatku rolnego i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzory dokumentów w załączeniu). Najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2023 r. Wojewódzka Komisja Wyborcza powoła 5 osobowe składy Komisji Okręgowych. Jeżeli do Komisji Okręgowej zgłoszonych będzie więcej niż 5 kandydatów WKW wyłoni skład Komisji Okręgowej w drodze losowania.

Wymagane dokumenty osób, które wyrażą zgodę na pracę w Komisji Okręgowej prosimy składać osobiście do dnia 20 lipca 2023 r. w godzinach pracy biura ŚIR lub nadać listownie w polskie placówce pocztowej operatora publicznego we wskazanym powyżej terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2023-06-30
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-06-30 10:55
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-06-30 10:56

Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzone zostały wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach.

Wybory wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

 Burmistrz Sędziszowa
(-) Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Krajowa Rada Izb Rolniczych2023-06-22
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-06-23 11:11
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2023-06-23 11:14
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 08:16:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.