URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Uwaga Rolnicy!
 - wnioski o oszacowanie strat suszowych wyłącznie przez aplikację
 
Wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy producenci rolni mogą składać samodzielnie w terminie do dnia 15 października danego roku wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji uruchomionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek można złożyć jeżeli na obszarze prowadzonych upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – „Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.
Zagrożenie suszą na terenie gminy można sprawdzić samodzielnie na stronie IUNG w Puławach www.susza.iung.pulawy.pl po wybraniu zakładki Tabele dla gmin lub na stronie www.bip.sedziszow.pl w zakładce Rolnictwo à Szacowanie strat w rolnictwie i budynkach mieszkalnych.
 
Wniosek o oszacowanie strat może złożyć producent rolny:
- posiadający numer identyfikacyjny (numer EP) nadany przez ARiMR;
- w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane suszą;
- będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem.
 
Aplikacja dostępna jest pod linkiem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ i można się do niej zalogować poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub stronę banku np. PKO, Banku Spółdzielczego (e-Tożsamość).
Po zalogowaniu należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, numer tel. i adres e-mail).
W kolejnym kroku należy podać dane dostępowe do wniosek Plus (login i hasło). Nastąpi wówczas zalogowanie i import danych z aplikacji wniosek Plus. Dalej należy zamieścić załączniki takie jak skan polisy ubezpieczeniowej, a także dokumentację fotograficzną szkód spowodowanych przez suszę. Dokumentacja w formie zdjęć nie jest obowiązkowa.
Wprowadzone dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej). W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli wynoszą powyżej 30 proc. Średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).
 
Rolnik będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia przez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Każdy rolnik może otrzymać w danym roku, jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MRiRW w zakładce Informacje branżowe. Została również uruchomiona infolinia telefoniczna 22 623 17 64 i 22 623 16 64, gdzie rolnik uzyska pomoc i odpowiedź na pytania dotyczące założenia profilu zaufanego oraz warunków działania publicznej aplikacji – szacowanie strat spowodowanych przez suszę.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2020-09-10
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-09-01 15:21
Burmistrz Sędziszowa informuje, że w dniu 15.06.2020r. dokonano zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. usuwania klęsk żywiołowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wystąpienia gradu w dniu 13.06.2020r. w gminie Sędziszów, w następujących sołectwach: Przełaj, Mstyczów, Białowieża, Krzelów, Szałas, Bugaj, Swaryszów, Tarnawa, Marianów, Sosnowiec, ul. Przemysłowa, ul. Marianowska (m. Sędziszów).

W związku z dokonanym zgłoszeniem użytkownicy gruntów rolnych  w ww. sołectwach, poszkodowani w wyniku wystąpienia gradu w dniu 13.06.2020r. mają możliwość złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku gradu w dniu 13.06.2020r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie do dnia 30.06.2020r.

W załączeniu wzór wniosku.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2020-06-15
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2020-06-15 13:46
Modyfikacja Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2020-06-15 15:01
IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
Szczegółowe informacje dotyczące I okresu  raportowania (od 21.03. do 20.05.) dostępne są tutaj:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020/
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2020-05-25
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2020-05-26 15:17
Pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące pracy Komisji Gminnych w związku z szacowaniem strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czasie epidemii.

Załączniki:

Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Plik pdf 225.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2020-04-17
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2020-04-17 12:49
Modyfikacja Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2020-04-17 12:52
Działania, które będą realizowane w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy poniesli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
- dopłąty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych zjawiskiem;
- udzielanie pomocy finansowej dla gospodarstw w wysokości stanowiącej iloczyn deklarowanej we wniosku o udzielenie pomocy powierzchni uprawy, w której powstały szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem niezależnie od tego czy w całym gospodarstwie rolnym średnia wartość procentowa strat wynosi powyżej czy poniżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym;
- stosowanie przez Prezesa KRUS na wniosek rolnika odraczania terminu płatności lub rozkładania na dogodne raty składek w KRUS;
- stosowanie przez Dyrektora KOWR odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem;
- stosowanie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-10-14
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-10-14 14:50
Modyfikacja Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-10-14 15:08
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-09-27
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-10-09 14:51
Informacja o ogłoszonym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1779 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-09-24
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-10-09 13:58
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-10-09 14:00
Zgodnie z komunikatem IUNG-PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia warunków suszy rolniczej w Polsce - rok 2019; okres 8 (01.VI - 31.VII) dostępnym na stronie www.susza.iungpulawy.pl, w oparciu o kategorie gleb, na terenie gminy Sędziszów na glebach o kategorii I, II, III został stwierdzony aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. W związku z powyższym komunikatem rolnicy, którzy stwierdzają straty w w/w uprawach mogą składać do tut. Urzędu wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie jakim jest susza rolnicza. W/w wnioski należy składać bezzwłocznie.
Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za 2019r.,
- zgodę na przetwarzanie danych oraz informację o przetwarzanych danych.
Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępne są na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (czkw.kielce.uw.gov.pl), na stronie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz w wydziale RDG, pok. 28.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-08-05
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-08-05 11:23
Zgodnie z komunikatem IUNG-PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia warunków suszy rolniczej w Polsce - rok 2019;  okres 07 (21.V - 20.VII) dostępnym na stronie www.susza.iung.pulawy.pl, w oparciu o kategorie gleb, na terenie gminy Sędziszów na glebach kategorii I i II został stwierdzony aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą w uprawach: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone. W związku z powyższym komunikatem rolnicy, którzy stwierdzają straty w w/w uprawach mogą składać do tut. Urzędu wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza rolnicza.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-07-29
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-07-29 13:23
Modyfikacja Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-07-29 13:28
Burmistrz Sędziszowa informuje, że w dniu 17.07.2019 dokonano zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. usuwania klęsk żywiołowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wystąpienia na terenie gminy Sędziszów zjawiska atmosferycznego suszy.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-07-17
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-07-17 12:04
5 raport dotyczący suszy na terenie woj. świętokrzyskiego obejmuje okres raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2019r., w którym zostaje stwierdzona susza rolnicza na obszarze Polski, w tym w wybranych regionach woj. świętokrzyskiego.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMagdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor2019-07-09
Publikujący Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-07-11 14:55
Modyfikacja Magdalena Ejsmond-Mrówka - Inspektor 2019-07-11 14:57
Zarządzenie Nr BM.120.69.2019 Burmistrza Sędziszowa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Sędziszów

Załączniki:

Zarządzenie Nr BM.120.69.2019 Plik pdf 102.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłWacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa2019-06-24
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-06-24 12:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-06-28 10:08
Pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania komisji wojewódzkiej wraz z zarządzeniem
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłWojewoda Świętokrzyski2019-06-11
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-06-28 10:19
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2019-06-28 10:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 09:31:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.