URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

W GMINIE SĘDZISZÓW.

 

 

 

Kierując się zasadami pomocy materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej, a także wspieraniem uczniów zdolnych, stanowi się niniejszy REGULAMIN, jak niżej:

 

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 

 

 

 

ŧ 1.

Ujęte w regulaminie określenia oznaczają:

 

 

 

 

 

1)

„ustawa” – ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 281 poz.2781),

 

 

 

 

 

 

2)

„uczeń” – każdy uczeń zamieszkały na terenie gminy który uczęszcza do:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

szkół – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 

 

 

-

kolegiów – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 

 

 

-

ośrodków – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

3)

„wnioskodawca”- należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektorów placówek o których mowa w pkt.2,

 

 

 

 

 

4)

„kryterium dochodowe” – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593,
Nr 99 poz.1001 i Nr 273 poz.2703) z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem,

 

 

 

 

5)

„kwota zasiłku rodzinnego” – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz.2255 z późn. zm.),

 

 

 

 

6)

„jednostka samorządu terytorialnego” – gmina Sędziszów,

 

 

 

 

 

 

7)

„organ przyznający” – należy rozumieć Burmistrza Sędziszowa,

 

 

 

 

 

 

8)

„stypendysta”- uczeń, któremu przyznano stypendium.

 

 

 

 

 

ŧ 2.

1.

W budżecie gminy ze środków dotacji celowej  budżetu państwa, zabezpiecza się środki finansowe na pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym, w tym z ogólnej puli:

 

 

 

 

 

 

 

1)

stypendia szkolne – 95%

 

 

 

2)

zasiłki szkolne – 5%

 

 

 

 

 

 

2.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest udzielana do wysokości środków dotacji celowej z budżetu państwa.

 

 

 

 

 

ŧ 3.

1.

Regulamin niniejszy jest wypełnieniem delegacji ustawowej zawartej
w ustawie o której mowa w ŧ 1 pkt.1 i traktuje o:

 

 

 

 

 

 

 

1)

sposobie ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności o których mowa w art.90d ust.1, ustawy

 

 

 

2)

formach w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

 

 

 

3)

trybie i sposobie udzielania stypendium szkolnego,

 

 

 

4)

trybie i sposobie udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

 

 

 

 

 

 

2.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy powoływanej w ŧ 1 pkt.1

 

 

 

 

 

 

II.                SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO.

 

 

 

 

 

 

ŧ 4.

 Stypendium szkolne może być przyznane  uczniowi, który spełnia łącznie kryteria:

 

 

 

 

 

 

 

1)

zamieszkuje na terenie gminy Sędziszów,

 

 

 

2)

znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. dochód w rodzinie ucznia na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
i w rodzinie występuje przynajmniej jedna z wymienionych w art. 90d

 ust.1 ustawy tj.:

-         bezrobocie

-         niepełnosprawność

-         ciężka lub długotrwała choroba

-         wielodzietność

-         brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych

-         alkoholizm lub narkomania

-         rodzina niepełna

-         wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŧ 5.

1.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

 

 

 

 

 

 

2.

Wysokość stypendium dla ucznia wynosi 45,00 zł miesięcznie.

 

 

 

 

 

ŧ 6.

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie na jedna osobę.

 

 

 

 

III.             FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM.

 

 

 

ŧ 7.

Ustala się następujące formy udzielania stypendium :

 

 

 

1)

refundacja całkowita lub częściowa poniesionych kosztów/ wydatków

 

2)

rzeczowa

 

3)

pieniężna

 

 

 

ŧ 8.

Zastosowanie formy stypendium w indywidualnej decyzji następuje poprzez ocenę wskazania formy podanej we wniosku i możliwości organu przyznającego.

 

 

ŧ 9.

1.

Wypłata stypendiów poprzez:

 

 

 

 

 

1)

częściową  lub całkowitą refundację następuje po przedłożeniu organowi przyznającemu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na:

-         udział w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole poza planem nauczania, w szczególności lekcje języków obcych, muzyki, tańca,

-         udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w szczególności wycieczek edukacyjnych,

-         pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (opłata za internat, wyżywienie, dojazdy, opłata tzw. „czesne”),

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

pomoc rzeczowa może mieć zastosowanie poprzez zakup podręczników i innych pomocy służących procesowi edukacyjnemu
i  ich  przekazanie uczniowi za pokwitowaniem,

 

świadczenie stypendium w formie pieniężnej jest możliwe kiedy na uzasadniony wniosek organ przyznający uzna, że formy wymienione
w pkt.1 i 2 są niecelowe lub niemożliwe do wykonania.

 

 

 

 

 

2.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

 

 

 

3.

O formie wypłaty stypendium decyduje organ przyznający uwzględniając wniosek komisji stypendialnej.

 

 

 

IV.              TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM.

 

 

 

ŧ 10.

1.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

 

 

 

 

1)

wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu,

 

 

2)

oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu wraz
z odpowiednimi dokumentami wg załączonej instrukcji,

 

 

3)

potwierdzenie miejsca zamieszkania (we wniosku) lub inny dokument.

 

 

 

 

 

2.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wnioskodawcy powinni złożyć:

 

 

 

 

 

 

a)

do dyrektora szkoły dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,

 

 

b)

w Urzędzie Miejskim dla pozostałych uprawnionych.

 

 

 

ŧ 11.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego składa wymagane dokumenty wg ŧ 9 ust.1 w terminie określonym ustawą do 15 września danego roku, a słuchacze kolegiów do 15 października danego roku,
z zastrzeżeniem że dla okresu  01 stycznia- 30 czerwca 2005 roku, termin składania wniosku ubiega z dniem 30 kwietnia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

ŧ 12.

1.      W celu wstępnej oceny wniosków i załączonej dokumentacji, organ przyznający powołuje Komisję Stypendialną, w składzie 5 osobowym
z grona :

-         przedstawiciel Komisji Oświaty

-         przedstawiciel opieki społecznej

-         pedagodzy szkolni,

-         przedstawiciel organu przyznającego.

 

2.      Do obowiązku komisji stypendialnej należy realna ocena sytuacji ucznia dokonana w oparciu o posiadaną wiedzę o środowisku i sytuacji społecznej ucznia oraz przedłożenie organowi przyznającemu stosownej opinii zakończonej propozycją przyznania stypendium i jego formy lub odmowy.

ŧ 13.

1.

W sprawach rozpatrzenia wniosku oraz wydania decyzji mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa
z dnia 14 czerwca 1961 roku  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98.poz. 1071 z późn. zm.).

 

 

 

 

2.

Wzór decyzji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

 

ŧ 14.

Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego, z zastrzeżeniem dla okresu
01 stycznia – 30 czerwca 2005 roku, gdzie przyznanie stypendium dotyczy tego półrocza.

 

 

 

ŧ 15.

1.

Wypłata stypendium następowała będzie w okresach kwartalnych
w terminach podanych w indywidualnych decyzjach: do 30 listopada,
30 marca, 30 czerwca danego roku szkolnego.

 

 

 

 

2.

Wypłata stypendium za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2005 roku nastąpi w terminie do 30 czerwca 2005 roku.

 

 

 

 

V.                 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO.

 

 

 

 

ŧ 16.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego według załącznika Nr 1 do niniejszego regulaminu składa się w organie przyznającym w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

 

 

 

ŧ 17.

Ustala się że niżej wymienione fakty (okoliczności) stanowiące zdarzenia losowe  których zaistnienie może być przesłanką przyznania zasiłku.

 

 

 

 

-

pożar,

 

-

wypadki różnego rodzaju które spowodowały straty materialne lub inne (choroba, kalectwo, .......)

 

-

powódź lub inne klęski żywiołowe,

 

-

śmierć w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym),

 

-

kradzież,

 

-

inne,

 

 

jeżeli miały one istotny wpływ na sytuację materialną ucznia

 

 

ŧ 18.

Uczeń może otrzymać zasiłek szkolny maksymalnie dwa razy w roku szkolnym.

 

 

ŧ 19.

W sprawach rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mają zastosowanie przepisy powołane w ŧ 12 regulaminu.

 

 

ŧ 20.

1.

Ustala się wysokość zasiłku szkolnego max do 280,00 zł ustalonego według oceny w odniesieniu do rozmiaru zaistniałego zdarzenia losowego.

 

 

 

 

2.

Zasiłek wypłacany jest w formie pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, w formach określonych w ŧ 7 niniejszego regulaminu.

 

 

ŧ 21.

Wypłata zasiłku szkolnego następuje w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

ŧ 22.

1.

Uczeń traci prawo do pomocy materialnej ( stypendium) w sytuacjach:

 

 

 

 

 

1)

kiedy przestał spełniać kryteria określone w ŧ 4 regulaminu,

 

 

2)

przerwał naukę w szkole,

 

 

3)

został skreślony z listy uczniów.

 

 

 

 

 

2.

Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 powiadomić niezwłocznie organ przyznający.

 

 

 

 

3.

Obowiązek określony w ust.2 dotyczy także dyrektora, szkoły, kolegium lub ośrodka  do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał, jeżeli poweźmie taką informację.

 

 

 

ŧ 23.

W  przypadkach wypłacenia  stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń   wymienionych w ust. 1 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium na konto organu przyznającego z odsetkami w wysokości zaległości podatkowych od dnia wystąpienia zadania do dnia zwrotu.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-03-27
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 19:54:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.