URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

Osiedle Na Skarpie jest jednostką pomocniczą gminy Sędziszów i funkcjonuje na podstawie

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku z późniejszymi zmianami,

2)     Statutu Gminy Sędziszów,

3)     postanowień niniejszego Statutu.

 

 

§ 2.

Osiedle „Na Skarpie” obejmuje swoim obszarem działania następujący teren:

 

-         Osiedle Na Skarpie, Osiedle Drewniane

 

-         ul. Majowa, Kwiatowa, Zielona, Ogrodowa, Leśna, 1000 – lecia, Kolejowa, Kościuszki, Rajska 1 - 49A, Działkowa, Krótka, Wesoła, Spokojna, Słoneczna, Dworcowa Nr 15 – 30.

 

 

ROZDZIAŁ II.

OGÓLNE KOMPETENCJE OSIEDLA.

 

 

§ 3.

Do zadań Osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy należy:

 1)       zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2)       kształtowanie odpowiednich stosunków międzyludzkich,

3)       organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymania porządku, bezpieczeństwa
i czystości,

4)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego w przypadku powierzenia go osiedlu, oraz bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu.

 

 

§ 4.

1.      Zadania określone w § 3 osiedle realizuje poprzez:

1)     opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla w szczególności:

a)      projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i jego realizacji,

b)     przepisów prawa miejscowego,

c)     lokalizacji zakładów, których lokalizacja może być uciążliwa dla otoczenia,

d)     kształtowanie wspólnie z funkcjonującymi w swoim środowisku  organizacjami i instytucjami właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza wzajemnego szacunku, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,

e)     zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa, narkomanii, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży; współpraca w tym zakresie z Policją,

f)      inicjowanie czynów społecznych,

g)     przeprowadzanie w osiedlu akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki osiedla,

h)     współpraca z Radą Miejską, Komisjami Rady, radnymi z terenu osiedla, ułatwienie radnym kontaktów z wyborcami w formie spotkań oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.

 

 

§ 5.

1.      Osiedle nie posiada odrębnej osobowości prawnej, swoją działalność prowadzi w ramach osobowości prawnej Gminy.

 2.      Osiedle nie może występować w stosunkach cywilno-prawnych jako odrębny podmiot prawny, a jego organy nie mogą zawierać umów, zaciągać zobowiązań i nabywać majątku.

 

 

ROZDZIAŁ III.

ORGANY OSIEDLA.

 

 

§ 6.

1.      Organami Osiedla są:

1)     ogólne zebranie mieszkańców,

2)     zarząd osiedla.

 2.      Zebranie ogólne mieszkańców może postanowić o potrzebie wyboru Komisji Rewizyjnej, jako swojego organu kontroli wewnętrznej, lub innej komisji problemowej do załatwiania określonych spraw.

 

 

§ 7.

1.      Kadencja organów osiedla trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

 2.      Wybory organów osiedla zarządza Rada Miejska, nie później niż
3 miesiące po rozpoczęciu swojej kadencji.

 

 

§ 8.

1.      Organy osiedla obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad praworządności, demokratyzmu, kolegialności i jawności działania.

 2.      Zarząd osiedla co najmniej raz w roku obowiązany jest do składania na zebraniu ogólnym mieszkańców sprawozdań ze swojej działalności.

 

 

1. Ogólne Zebrania mieszkańców.

 

 

§ 9.

1.      Zebranie Ogólne mieszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla.

 2.      Prawo do udziału w zebraniu ogólnym mają stali mieszkańcy osiedla, uprawnieni do głosowania.

 

 

§ 10.

1.      Do wyłącznej kompetencji zebrania ogólnego mieszkańców należy:

1)     wybór i odwołanie Zarządu Osiedla, jego Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej lub Komisji Problemowych,

2)     występowanie w formie uchwały do Rady Miejskiej z uzasadnieniem o ewentualne przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania nim w zakresie zwykłego zarządu,

3)     wszczynanie postępowania w sprawie zmian obszaru osiedla,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie osiedla. Uchwała zapada większością zwykłą głosów, a wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę Miejską,

5)     opiniowanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego osiedla w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, handlu, gastronomii, oświaty,

6)     wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,

7)     dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla,

8)     zatwierdzenie planu finansowo - rzeczowego Osiedla,

9)     występowanie do Burmistrza lub Rady Miejskiej wnioskami
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje Ogólnego Zebrania mieszkańców.

 

 

§ 11.

1.      Zebranie Ogólne mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla

a)      z własnej inicjatywy

lub na wniosek:

b)     Burmistrza,

c)     grupy co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału
w głosowaniu.

 2.      Zebranie Ogólne mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 3.      Zebranie Ogólne mieszkańców zwoływane na wniosek organów i osób,
o których mowa w ust. 1, Zarząd osiedla jest zobowiązany zwołać
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

 

§ 12.

1.      Zarząd Osiedla zwołując zebranie ogólne mieszkańców obowiązany jest rozplakatować w miejscach do tego wyznaczonych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania pisemną informację określającą:

-         datę, godzinę i miejsce planowanego do odbycia zebrania,

-         przewidywaną do omówienia tematykę na zebraniu,

-         ewentualnie udział zaproszonych gości.

 2.      Zebranie uważa się za ważne i prawomocne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy i uczestniczy w nim przynajmniej
1/5 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

 3.      W przypadku braku wymaganego quorum, mimo dopełnienia formalności związanych z ogłoszeniem zebrania wyznacza się nowy termin zebrania,
o którego ważności nie decyduje liczba uczestniczących mieszkańców. Powyższa informacja również podlega przekazaniu w formie ogłoszenia do wiadomości mieszkańcom osiedla.

 4.      Dopuszcza się możliwość odbycia ważnego zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców osiedla, jeżeli w ogłoszeniu informującym o terminie, godzinie i miejscu zebrania zawarte było jednocześnie zastrzeżenie, iż w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu, o 30 minut  później od pierwotnie zaplanowanej.

 

 

§ 13.

1.      Zebranie Ogólne mieszkańców podejmuje decyzje i rozstrzyga sprawy
w formie uchwał, opinii i wniosków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2.      Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania tajnego, jeżeli w głosowaniu jawnym zdecyduje o tym co najmniej 1/4 obecnych.

 

 

§ 14.

1.      Zebranie Ogólne mieszkańców prowadzi Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 2.      Szczegółowe zasady obradowania na Zebraniu Ogólnym mieszkańców ustala regulamin uchwalony przez to zebranie.

 

 

§ 15.

Uchwały zebrania ogólnego mieszkańców podpisuje Przewodniczący zebrania.

 

 

2. Zarząd Osiedla – Przewodniczący Zarządu.

 

 

§ 16.

1.      Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla.

 2.      W skład Zarządu Osiedla wchodzi 5 osób, w tym:

-         Przewodniczący,

-         czterech członków.

 

 

§ 17.

1.      Skład Zarządu wybierany jest przez Zebranie Ogólne mieszkańców Osiedla zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 2.      Zebranie ogólne mieszkańców wybiera 4-ro osobowy skład Zarządu
w głosowaniu tajnym łącznym,  spośród – mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania.

 3.      Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla przeprowadza się głosowanie oddzielne. Głosowanie jest tajne

 

 

§ 18.

1.      Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

 2.      O posiedzeniach Zarządu Osiedla zawiadamia się miejscowych radnych.

 3.      Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane inne osoby, których udział w posiedzeniu Zarząd uzna za wskazany lub konieczny.

 4.      Uchwały Zarządu Osiedla, opinie, wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.

 

 

§ 19.

1.      Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1)     zwoływanie ogólnego zebrania mieszkańców, ustalenie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad informując o tym mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem zebrania,

2)     zaproszenie na Zebranie Ogólne mieszkańców przedstawicieli władz gminnych odpowiednich jednostek i organizacji dla zreferowania interesujących mieszkańców spraw,

3)     przygotowywanie projektów uchwał, wniosków, opinii,

4)     występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów Osiedla i realizacji zadań samorządu Osiedla,

5)     organizowanie realizacji uchwał Zebrania Ogólnego mieszkańców,

6)     pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych przez zebranie upoważnień,

7)     współdziałanie z właściwymi organami administracji Osiedla, organizacjami społecznymi i samorządowymi w celu wspólnej realizacji zadań,

8)     opracowywanie i przedkładanie zebraniu ogólnemu mieszkańców do wstępnej akceptacji projektu planu finansowo-rzeczowego na każdy rok,

9)     możliwości zawierania z upoważnienia:

a)      Rady Miejskiej porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez Gminę,

b)     zebrania ogólnego mieszkańców Osiedla - porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystywania lub udostępniania mieszkańcom Osiedla obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek lub organizacji.

 

 

§ 20.

Przewodniczący Zarządu Osiedla wykonuje funkcję reprezentanta Osiedla wobec Władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.

 

 

§ 21.

1.      Do podstawowych zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:

1)     organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,

2)     organizowanie współdziałania Zarządu Osiedla z komisjami Rady Miejskiej, radnymi z terenu Osiedla,

3)     branie udziału w sesjach Rady Miejskiej, w posiedzeniach organizacji zawodowych i społecznych działających w Osiedlu oraz zapraszania przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Zarządu Osiedla, organizowanie innych form współdziałania,

4)     przewodniczenie zebraniu ogólnemu mieszkańców Osiedla,

5)     wykonywanie funkcji inkasenta lokalnych opłat.

 

 

§ 22.

1.      Przewodniczący Zarządu Osiedla ma prawo uczestniczyć w obradach sesji Rady Miejskiej z własnej inicjatywy bądź też na imienne zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, bez prawa do głosowania.

 2.      Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza Przewodniczącego Zarządu Osiedla do udziału w obradach sesji, których przedmiotem obrad jest, rozpatrywanie spraw dotyczących bezpośrednio tej jednostki pomocniczej.

 3.      Za udział w obradach sesji Przewodniczący Zarządu Osiedla otrzymuje dietę w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

§ 23.

Zarząd Osiedla prowadzi działalność na obszarze Osiedla współpracując
z organami Samorządu Gminy oraz instytucjami działającymi na tym terenie.

 

 

§ 24.

1.      Zarząd Osiedla łącznie z jego Przewodniczącym są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem ogólnym mieszkańców Osiedla.

 2.      Mogą być odwołani przez Zebranie Ogólne mieszkańców Osiedla przed upływem kadencji na wniosek 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania bądź wniosek Burmistrza, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu.

 

 

§ 25.

Działalność w organach samorządu Osiedla ma charakter społeczny.

 

 

§ 26.

Uchwały i wnioski zgłaszane przez mieszkańców Osiedla za pośrednictwem organów Osiedla, są przekazywane Burmistrzowi, który rozważa ich realizację bądź rozpatrzenie i informuje Przewodniczącego Zarządu Osiedla
o możliwościach ich załatwienia. Jeżeli możliwości finansowe nie pozwalają na realizację wniosku, Burmistrz przekazuje go do rozpatrzenia przez Radę.

 

 

ROZDZIAŁ IV.

TRYB WYBORÓW ORGANÓW OSIEDLA.

 

 

§ 27.

1.      Zarządzenie wyborów organów Osiedla należy do kompetencji Rady Miejskiej, natomiast do ich przeprowadzenia zobowiązany jest Burmistrz.

 2.      W czasie trwania kadencji wybory uzupełniające organów Osiedla zarządza Burmistrz, zachowując ogólny tryb i zasady określone
w niniejszym Statucie.

 

 

§ 28.

      1.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Burmistrz ustala terminarz przeprowadzenia wyborów, który zawiera:

a)      miejsce, dzień i godzina zebrania wyborczego,

b)     nazwisko i imię przewodniczącego zebrania,

c)     nazwisko i imię pracownika Urzędu odpowiedzialnego za przygotowanie zebrania,

d)     liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania.

       2.    Zebranie zwołuje na wniosek Burmistrza Zarząd Osiedla.

       3.    Postanowienie Zarządu o zwołanie ogólnego zebrania mieszkańców Osiedla dla wyboru Zarządu Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Osiedlu stosownych obwieszczeń.

       4.    O ważności i prawomocności zebrania decyduje zachowanie zasad określonych w § 12 ust. 2, 3, 4 niniejszego Statutu.

       5.    Porządek dzienny zebrania wyborczego przewiduje:

1)     złożenie sprawozdania z działalności Osiedla,

2)     wybór komisji skrutacyjnej,

3)     wybór Zarządu Osiedla,

4)     wybór Przewodniczącego Zarządu.

       6.    W celu przeprowadzenia wyborów, Zebranie Ogólne wybiera
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjną.

       7.    Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca.

       8.    Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)     przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie czy mają prawo kandydować,

2)     przygotowanie kart do głosowania,

3)     przeprowadzenie głosowania,

4)     ustalenie wyników głosowania,

5)     sporządzenie protokołu wyborów.

       9.    Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie komisji skrutacyjnej i przewodniczący zebrania wyborczego.

  10.    Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący zebrania.

 

 

§ 29.

1.      Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

 2.      Osoba kandydująca powinna wyrazić zgodę na kandydowanie.

 3.      Zebranie może określić limit kandydatów, aby doszło do wyboru Zarządu Osiedla.

 4.      Kandydować może wyłącznie osoba uprawniona do głosowania.

 

 

§ 30.

1.      Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczątką Zarządu Osiedla.

 2.      Zgłoszonych kandydatów na kartach do głosowania umieszcza się
kolejności alfabetycznej.

 

 

§ 31.

1.      W pierwszej kolejności dokonuje się w tajnym głosowaniu wyboru 4-ro osobowego składu Zarządu Osiedla.

 2.      Za głosy ważne uznaje się te, na których na kartach pozostawiono maksimum 4 nie skreślonych nazwisk, tj. tyle z ilu osób ma się składać Zarząd Osiedla.

 3.      Głos jest nieważny jeżeli:

a)      karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,

b)     na których pozostawiono nie skreślonych więcej niż 4 kandydatów,

c)     karta do głosowania jest inna niż ustalona.

 4.      Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych.

 5.      W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się wybory ponowne aż do skutku, ale spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów ważnych.

 

 

§ 32.

1.      Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera się osobę, która uzyskała największą ilość głosów ważnych.

 2.      W przypadku równej ilości głosów otrzymanej przez 2 lub więcej kandydatów głosowanie powtarza się spośród tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio największą równą ilość. Głosowanie to przeprowadza się aż do skutku, uznając za wybranego Przewodniczącego tę osobę, która uzyskała największą ilość głosów ważnych.

 

 

§ 33.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, decyzje podejmuje ogólne zebranie mieszkańców.

 

 

§ 34.

1)     W przypadku podjęcia przez zebranie ogólne mieszkańców Osiedla decyzji
o potrzebie powołania Komisji Rewizyjnej, wybory przeprowadza się
w trybie i na zasadach określonych dla wyboru Zarządu Osiedla, po uprzednim ustaleniu przez zebranie liczbowego składu Komisji.

2)     W przypadku powołania określonej Komisji Problemowej, Ogólne Zebranie ustali jej zakres działania, zadania, kompetencje i skład osobowy.

3)     Komisje są wybierane poprzez głosowanie jawne większością głosów obecnych na zebraniu.

 

 

§ 35.

1.      Mandat członka Zarządu Osiedla wygasa w przypadku:

1)     śmierci,

2)     zrzeczenia się,

3)     utraty prawa wybieralności,

4)     skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,

5)     odwołania przed upływem kadencji.

 2.      O wygaśnięciu mandatu członka Zarządu Osiedla lub jego przewodniczącego w sytuacjach ust. 1 pkt 1 – 4 stwierdza Rada Miejska.

 3.      Odwołanie określone w ust. 1 pkt. 5 całego Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków albo Przewodniczącego dokonuje Ogólne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 36.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządu Osiedla, członka Zarządu Osiedla lub Przewodniczącego przeprowadza się wybory uzupełniające. Zarządzenie wyborów należy do Rady Miejskiej, a przeprowadza je Burmistrz wg procedury ustalonej dla wyboru po upływie kadencji.

 

 

ROZDZIAŁ V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

§ 38.

Zmianę Statutu uchwala Rada Miejska z inicjatywy lub na wniosek ogólnego zebrania mieszkańców osiedla.

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-07-16
Publikujący Admin - Administrator BIP 2003-07-16 13:08
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 00:46:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.