URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

262.257,00

 

 

z tego :

 

 

 

Bieżące               54.100,00

 

Inwestycyjne    208.157,00

 

 

 

-         wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %

 

     uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10.000,00

-         zakup odbitek z map

200,00

-         opinie szacunkowe gruntów

5.000,00

-         opłaty notarialne , opłaty za założenie ksiąg wieczystych

3.000,00

-         wykup gruntów pod przedłużenie ul. Zielonej do

 

     nowego cmentarza

20.000,00

-         sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenia,

 

     podziały działek gminnych)

10.000,00

-         składka na EKOROL i Związek Miast i Gmin Regionu

 

Świętokrzyskiego

13.000,00

z tego :

 

·        składka na EKOROL

8.000,00

·        składka Stowarz. Gmin Świętokrzyskich

5.000,00

 

 

-    opłaty za wyłączenie gruntu (przepompownia)

1.400,00

-    gminny punkt zbiórki padliny

6.500,00

-    dożynki 2003

2.000,00

-    składka na związek EKOLOGIA

3.000,00

 

 

Wodociągi

188.157,00

 

 

- kanalizacja deszczowa Sędziszów Oś. Skarpa + pozostałe

20.000,00

- wodociąg ul. Piaskowa w Sędziszowie

47.300,00

- wodociąg Tarnawa

50.000,00

- wodociąg Przełaj, Czepiec

50.000,00

- wodociąg ul. Leśna do 4 działek

5.000,00

- sieć wodociągowa ul. Gniewięcińska II etap

6.600,00

- remont budynku hydroforni w Łowini

4.257,00

- przyłącze wodociągowe do SP Nr 1 oraz UMiG

5.000,00

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

759.097,00

 

 

- remonty, ulic i chodników na terenie miasta

281.198,00

- bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta

19.000,00

- remonty dróg na terenie gminy

281.199,00

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy

27.700,00

- drogi powiatowe – partycypacja w kosztach odbudowy

 

   i modernizacji

100.000,00

- przedłużenie ul. Zielonej projekt

20.000,00

- ewidencja dróg i mostów

30.000,00

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.000,00

 

 

-         cmentarnictwo wojenne, dokończenie rozpoczętej w 2002 roku modernizacji mogiły zbiorowej żołnierzy WP poległych w 1939 roku oraz rozpoczęcie modernizacji kolejnej mogiły zbiorowej na cmentarzu wyznaniowym w Sędziszowie.

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.631.001,00

 

 

z tego :

 

- wydatki inwestycyjne

31.800,00

- wydatki bieżące

2.504.281,00

- zadania zlecone

72.420,00

- zadania powierzone

22.500,00

 

 

 

Urzędy Gmin                                                                                    

              2.499.111,00

 

 

-

wynagrodzenia osobowe                                                                 

                   1.513.260,00

 

 

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

112.274,00

 

-

prowizja dla sołtysów

63.775,00

 

-

delegacje

w tym:

27.500,00

 

-

zwrot kosztów podróży dla sołtysów                                                  

 

2.500,00

 

-

 

 

1.

zakupy :

z tego:                                                                                 

 

węgiel + koks , odpady opałowe

144.799,00

 

 

12.600,00

 

2.

paliwo do 3 samochodów : Polonez Truck , Nubira

Fiat 126 P , części do w/w pojazdów

 

40.900,00

 

3.

materiały biurowe : papier ksero , maszynowy , kancelaryjny , długopisy , cienkopisy , zszywacze , zszywki , papier do drukarek na wszystkich stanowiskach pracy , teczki wiązane , materiały do bindownicy , klej biurowy , tusz do drukarek , tusz do ksero

25.000,00

 

 

4.

druki do Urzędu na poszczególne stanowiska

8.300,00

 

5.

książki i czasopisma

5.000,00

 

6.

licencji na oprogramowanie – jedna licencja

przeciętnie 1100 x 10

9.000,00

 

7.

BHP dla pracowników

9.900,00

 

8.

środki czystości do UMiG  oraz zaopatrzenie

Urzędu / zakup zamków , żarówek , kontaktów ,

wycieraczek , apteczki /

4.500,00

 

9.

trzy komputery z wyposażeniem / drukarki /

22.800,00

10.

drzwi do składu opałowego

600,00

11.

inne nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego

utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu

6.199,00

 

 

 

 

 

1.

 

Usługi:

z tego:

 

usługi pocztowe , opłaty zryczałtowane za przesyłki

pocztowe

 

167.407,00

 

 

 

60.500,00

 

2.

rozmowy telefoniczne z sieci miesięcznie 2.400 przy

założeniu , że rozmawiamy tylko 3 min. rozmowy komórkowe i rozmowy telef. PKP

34.400,00

 

3.

ZETO S.A. nadzór autorski , modernizacja systemów,

aktualizacja i wprowadzanie danych , szkolenia

w nowych programach

18.000,00

 

4.

szkolenia dla pracowników

11.200,00

 

5.

szkolenia pracowników Urzędu z zakresu BHP

  4.800,00

 

6.

konserwacja i przegląd systemu alarmowego  

  1.500,00

 

7.

opłaty za prenumeratę czasopism Dzienników

Urzędowych

  7.700,00

 

8.

opłaty za prenumeratę czasopism Gazeta Samorządowa, Buchalter , Skarbnik , Podatki

w firmie i inne

  3.900,00

 

9.

opłaty ogłoszeniowe o przetargach

  1.200,00

 

10.

umowa licen.LEX , aktualizacja strony internetowej

Gmina , aktualizowanie informacji w portalu

  5.200,00

 

11.

oczyszczanie przewodów kominowych , konserwacja

i naprawa centrali telefonicznej , remont i konserwacja

gaśnic , wywóz nieczystości

  3.407,00

 

12.

Ksero – naprawa , przegląd techniczny , zakup części

  4.800,00

 

13.

badania okresowe i wstępne pracowników , zwrot za zakup okularów korygujących

  2.000,00

 

14.

przeglądy techniczne samochodów 

     800,00

 

15.

koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych

  8.000,00

 

 

Remonty:

w tym:

 

62.886,00

 

1.

malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonanie posadzki w 2 pokojach

24.886,00

 

2.

częściowa wymiana grzejników CO

12.000,00

 

3.

remont i reorganizacja urzędu

26.000,00

 

 -

różne opłaty : ubezpieczenie samochodów , sprzętu, budynku             

            12.000,00

 

 -

składki na ubezpieczenia społeczne   

w tym:                                                

280.885,00

 

 

składki od wypłacanej prowizji sołtysom

     805,00

 

 -

składki na Fundusz Pracy

w tym:                                      

39.940,00

 

 

składki od wypłacanej prowizji sołtysom

     110,00

 

 -

odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                               

   44.885,00

 

-

zapłata za energię elektryczną, opłata za wodę                                            

9.500,00

 

-

Obchody Dni Sędziszowa   

  8.000,00

 

-

zakupy dla sołtysów

2.000,00

 

-

promocja gminy

10.000,00

 

 

 

Rady Gmin

78.710,00

 

 

-

diety dla radnych                                                                                  

53.190,00

-

ryczałt dla przewodniczącego                                                               

11.520,00

-

delegacje                                                                                                 

1.500,00

-

szkolenia   

6.000,00

-

zwrot kosztów podróży dla sołtysów                                                      

4.500,00

-

zakupy       

2.000,00

Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem

Powiatowego Urzędu Pracy – likwidacja skutków bezrobocia

53.180,00

 

 

w tym:

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

41.897,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.538,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

7.656,00

- składki na Fundusz Pracy

1.089,00

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

 

ORAZ SĄDOWNICTWA (środki przeznaczone na

 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)

2.046,00

 

 

OBRONA NARODOWA

5.000,00

 

 

- zakup oprogramowania , drukarki, materiałów szkoleniowych,

 

  znaków i sygnałów w kolorze , łodzi pneumatycznej

3.000,00

- zainstalowanie stacji DSP-15, zamontowanie półek przy regałach,

 

  konserwacja sprzętu, organizowanie konkursów o tematyce OC,

 

   zapłata za szkolenia

2.000,00

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

 

119.390,00

z tego:

 

Bieżące -                       98.000,00

 

 

 

-

dofinansowanie na zakup paliwa dla Policji

3.000,00

-

nagrody za zawody pożarnicze                                                   

2.500,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne                                           

3.220,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                             

450,00

-

delegacje 

300,00

-

wypłata za pełnione dyżury w Państwowej Straży Pożarnej w Sędziszowie przez ochotników OSP                                        

17.520,00

-

zakup paliwa do 6 samochodów , 16 motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów budowlanych na remonty  strażnic, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, zakup kalendarzy dla straży, zakup ubrań koszarowych                                                                                         

25.000,00

-

ryczałt dla komendanta gminnego                                                         

3.000,00

-

ryczałt dla 7 kierowców                                                                                             

18.000,00

-

remonty strażnicy OSP Boleścice - wymiana pokrycia dachowego na remizie

10.400,00

-

zapłata za energie elektryczną

8.000,00

-

ubezpieczenia samochodów, strażaków młodzieżowych drużyn pożarniczych      

 

                                                                        

 

6.000,00

-

zakończenie remontu remizy w Łowini (budowa dachu)

4.000,00

-

remont dachu remizy OSP Gniewięcin

5.000,00

-

ogrodzenie remizy OSP Mstyczów

3.000,00

-

remont schodów wejściowych do remizy OSP Przełaj

2.000,00

-

budowa ujęcia wody (studnia głębinowa OSP Swaryszów)

3.000,00

-

szkolenie strażaków, ekwiwalent za udział strażaków  w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, obóz szkoleniowy drużyn pożarniczych                                                                 

 

 

 

5.000,00

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

386.500,00

 

 

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego

 

   kredytu

76.500,00

- spłata za poręczenie udzielone dla UM Jędrzejów

310.000,00

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

42.286,00

- rezerwa budżetowa

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.580.570,00

 

 

Szkoły Podstawowe

4.739.467,00

 

 

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły      lub innej placówki                         

69.716,00

-

dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie , zapomogi    zdrowotne dla nauczycieli                                                          

176.339,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników 

3.042.056,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             

214.530,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne                                           

602.667,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                             

82.076,00

-

zakup materiałów i wyposażenia  w tym : środki

czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały

do remontów                                                   

 

 

156.000,00

-

zakup pomocy naukowych

21.000,00

-

zakup pomocy w ramach PAOW w/g uchwały Nr II/17 z 19.03.2002                  

 

21.245,00

-

zakup energii elektrycznej, cieplnej , wody                                 

80.000,00

-

zakup usług pozostałych a w szczególności usługi

pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne i telewizyjne oraz usługi różne                               

 

 

31.000,00

-

opłata za naukę j. angielskiego dla firmy                                                           

21.312,00

-

podróże służbowe krajowe                                                           

3.400,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   

195.646,00

-

zakup usług remontowych – wymiana okien Tarnawa – 12.000,00

+ remont SP Krzcięcice – 4.000,00

 

 

16.000,00

-

różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe

4.600,00

-

odpis na socjalny emerytów – obsługa                                           

1.880,00

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

199.392,00

 

 

-

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły

lub innej placówki oświatowo – wychowawczej                           

 

6.813,00

-

dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi

zdrowotne dla nauczycieli                                                              

 

8.144,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników                                       

135.872,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 

9.313,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8.836,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne                                             

26.769,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                               

3.645,00

 

 

   Gimnazja

1.739.757,00

 

 

-

dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, zapomogi

zdrowotne dla nauczycieli                                                            

 

30.910,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników  

1.059.416,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               

82.733,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne                                           

210.018,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                             

28.602,00

-

zakup materiałów i wyposażenia

w tym :

33.000,00

 

środki czystości, materiały biurowe, opał, druki,

materiały do remontów                                                                

 

-

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

5.500,00

-

zakup pomocy w ramach PAOW w/g Uchwały Nr 1/17 z 19.03.2002                   

 

13.664,00

-

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody                                 

54.000,00

-

zakup usług pozostałych a w szczególności usługi     pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości

oraz usługi różne                                                                            

 

 

8.000,00

-

podróże służbowe krajowe                                                             

1.000,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     

68.374,00

-

opłata za naukę j. angielskiego dla firmy  

90.000,00

-

zakup usług remontowych w tym wymiana okien w budynku szkoły Sędziszów + likwidacja barier architektonicznych w Boleścicach

50.000,00

-

promocja Integracji Europejskiej – po 1.520

dla Gimnazjum Sędziszów + Boleścice

 

3.040,00

-

Różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe

1.500,00

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

245.741,00

 

 

-

wynagrodzenie osobowe pracowników

58.535,00

-

dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.293,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne

11.302,00

-

składki na Fundusz Pracy

1.549,00

-

 

zakup materiałów i wyposażenia w tym : paliwa do

autobusów szkolnych, oleju, opon i części zamiennych

 

42.000,00

-

zakup usług remontowych – bieżące naprawy

18.000,00

-    

opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół

autobusami PKS Jędrzejów

 

100.000,00

-

przeglądy techniczne

1.000,00

-

ubezpieczenia samochodów

6.940,00

-

Delegacje służbowe krajowe

250,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.410,00

Licea Ogólnokształcące

584.970,00

 

 

-

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                

984,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników                                    

367.374,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              

24.729,00

-

składki na ubezpieczenie społeczne                                            

69.798,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                              

9.506,00

zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków

czystości, druków, materiałów do remontów                                 

 

6.500,00

zakup pomocy naukowych, książek

2.000,00

-

zakup energii elektrycznej, wody , c. o.                                       

28.500,00

zakup usług pozostałych a w szczególności, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości                 

 

3.700,00

zakup usług remontowych

2.000,00

-

opłata za naukę j. angielskiego dla firmy                                    

42.624,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    

23.435,00

-

podróże służbowe krajowe

800,00

-

różne opłaty i składki

1.500,00

-

promocja integracji europejskiej

1.520,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

41.684,00

 

 

     środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

 

     nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych

 

     środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

 

     nauczycieli

 

-   opłaty za studia w zakresie dokształcania

30.000,00

-   podróże służbowe krajowe

11.684,00

 

 

Pozostała działalność

29.559,00

 

 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

 

   nauczycieli emerytów i rencistów

29.559,00

 

 

OCHRONA ZDROWIA

162.436,00

 

 

Lecznictwo ambulatoryjne
27.000,00

- remont  MGOZ Sędziszów

27.000,00

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

135.436,00

 

 

-

różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                

6.400,00

-

świadczenia społeczne                                                                          

45.000,00

-

składki na ubezpieczenia społeczne                                                       

6.500,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                                          

550,00

-

zakup materiałów i wyposażenia                                                           

11.000,00

-

zakup energii                                                                                          

2.500,00

-

zakup usług pozostałych                                                                       

44.436,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.050,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000,00

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.806.424,00

 

 

z tego :

 

Zadania własne                                           379.118,00

 

Zadania zlecone                                       1.427.306,00

 

 

 

Zadania własne

379.118,00

 

 

- dotacja dla Stacji CARITAS na działalność stołówki

20.000,00

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze

80.000,00

- świadczenia społeczne

80.000,00

 

 

Dodatki mieszkaniowe

180.000,00

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

34.118,00

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

900,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

19.300,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.488,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

3.720,00

- składki na Fundusz Pracy

510,00

- zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

- zakup energii

2.000,00

- zakup usług pozostałych

3.000,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

700,00

 

 

Usługi opiekuńcze

50.000,00

 

 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

 

  wynagrodzeń

2.337,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

34.800,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.100,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

6.734,00

- składki na Fundusz Pracy

929,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.100,00

 

 

Pozostała działalność

15.000,00

 

 

- dożywianie dzieci w szkole

15.000,00

 

 

Zadania zlecone                                                                                      1.427.306,00

 

 

 

- Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy

216.240,00

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby

 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

29.146,00

 

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

29.146,00

 

 

Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 

społeczne

683.040,00

- świadczenia społeczne

668.040,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

15.000,00

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

103.750,00

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

308.730,00

 

 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

7.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

216.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.400,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

- zakup energii

3.000,00

- zakup usług pozostałych

7.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

41.750,00

- składki na Fundusz Pracy

5.718,00

- podróże służbowe krajowe

862,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.000,00

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 

opiekuńcze

86.400,00

 

 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.600,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

62.700,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.178,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

12.067,00

- składki na Fundusz Pracy

1.667,00

- zakup materiałów i wyposażenia

152,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.036,00

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

558.990,00

 

 

Świetlice szkolne

29.714,00

 

-

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                        

66,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników                                               

21.931,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         

1.501,00

-

składki na ubezpieczenie społeczne                                                        

4.216,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                                       

574,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               

1.426,00

 

Przedszkola

523.553,00

 

 

-

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli                                                        

680,00

-

wynagrodzenia osobowe pracowników                                             

348.381,00

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        

24.297,00

-

składki na ubezpieczenie społeczne                                                     

64.699,00

-

składki na Fundusz Pracy                                                                       

8.811,00

-

zakup materiałów i wyposażenia w tym : środki czystości,

materiały biurowe, opał, druki , materiały do remontów

 

10.000,00

-

zakup pomocy naukowych, książek

1.500,00

-

zakup energii elektrycznej , cieplnej, wody                                         

27.800,00

-

zakup usług  remontowych – wymiana okien

10.000,00

-

zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe,

telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne               

 

5.000,00

-

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             

21.097,00

-

podróże służbowe krajowe

200,00

-

różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe

500,00

-

odpis na socjalny emerytów – obsługa                                                      

588,00

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2.487,00

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych

 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

 

 

- opłaty za studia w zakresie dokształcania

2.000,00

- podróże służbowe krajowe

487,00

 

 

Pozostała działalność

3.236,00

 

 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

 

  nauczycieli emerytów i rencistów

3.236,00

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

 

ŚRODOWISKA

784.743,00

 

 

w tym :

 

- zadania własne

653.412,00

            zadania bieżące

625.412,00

            zadania inwestycyjne

28.000,00

 

 

- zadania zlecone

131.331,00

 

 

Gospodarka odpadami

10.000,00

 

 

 

 

 

-

likwidacja dzikich wysypisk śmieci                                             

10.000,00

 

 

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

96.000,00

 

 

 

 

 

-                      

utrzymanie czystości i porządku

63.000,00

 

 

w tym:

 

 

 

w mieście Sędziszów  (organizowanie przetargu)                                                              

33.000,00

 

 

na terenach gminnych

30.000,00

 

 

w tym:

 

 

 

1. rozbiórka murków przy schodach betonowych i zamontowanie w ich miejsce barierek metalowych usytuowanych na terenach między blokiem 5 i 6 Os. Na Skarpie

 

 

2. remont murku oddzielającego drogę dojazdową do garaży od terenów zieleni wzdłuż bloku nr 5 Os. Na Skarpie

 

 

3. likwidacja istniejącego basenu p.poż. na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie

 

-

dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych  (na zimowe utrzymanie dróg i chodników)                                   

30.000,00

 

-                      

sprzątanie świata                                                                             

3.000,00

 

 

 

 

 

Schroniska dla zwierząt

9.000,00

 

 

 

 

 

-                      

ochrona bezdomnych zwierząt (utrzymanie schronisk)                 

9.000,00

 

 

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

261.331,00

 

 

  zadania własne

130.000,00

w tym:

 

- opłata za zużywaną energię elektryczną

108.000,00

- konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia

 

  ulicznego

22.000,00

 

 

  zadania zlecone

131.331,00

w tym:

 

- oświetlenie uliczne, zapłata za zużytą energię elektryczną

126.588,00

- konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego

4.743,00

 

 

Pozostała działalność

408.412,00

 

 

- modernizacja oświetleń ulicznych - dobudowa oświetlenia

 

ulicznego w Gniewięcinie za torami wzdłuż zabudowań od

 

strony lasu

9.000,00

- modernizacja oświetlenia Tarnawa tzw. warszawka

1.000,00

- modernizacja oświetlenia parkowego przy bloku Nr 26

2.500,00

 

 

- budowa, dobudowa oświetleń ulicznych - inwestycje

28.000,00

 

w tym:

1.

Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Zielonki - Piołunka ( 4 słupy)

 

 

10.000,00

2.

Dobudowa oświetlenia ulicznego Klimontów – Kolonia Lipie

5.000,00

3.

Dobudowa oświetlenia przy ul. Klimontowskiej

13.000,00

- utrzymanie lokali                                                                                                          93.007,00

w tym :

 

1. remonty bieżące, usuwanie awarii

22.007,00

 

2. wywóz nieczystości płynnych

  2.500,00

 

3. wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych

17.500,00

 

4. opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z lokali stanowiących mienie gminy

  8.500,00

 

5. opłata za zużywaną energię elektryczną w klatkach schodowych i piwnicach

  6.000,00

 

6. czynsz najmu za Dom Kultury

28.000,00

-

Remont instalacji elektrycznej Oś. Drewnianego

  8.500,00

-                      

gazyfikacja : udział w Związku Międzygminnym do

spraw gazyfikacji rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska w Proszowicach                                                        

 

 

2.905,00

-                      

zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów  

 

200.000,00

-                      

zastępcze wykonanie usług                                                          

10.000,00

-                      

edukacja ekologiczna w środowisku                                              

5.000,00

-                      

utrzymanie placu targowego      

w tym:

wypłata czynszu za dzierżawę placu (P. Nagły)

42.000,00

 

10.200,00

-                      

zadrzewienie miasta                                                                       

7.000,00

-                      

sprawy bieżące z zakresu ochrony środowiska                            

8.000,00

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

 

NARODOWEGO

295.640,00

 

-

promocja integracji europejskiej

6.080,00

-

dotacja dla Instytucji Kultury – integracja europejska

4.560,00

-

dotacja dla Instytucji Kultury                                                             

270.000,00

-

z tego:                                             

 

-

Centra Kultury i Sztuki

135.000,00

-

Biblioteki

135.000,00

-

orkiestra + zakup umundurowania

15.000,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

50.000,00

 

 

-

dotacja dla Klubu Sportowego UNIA.

42.000,00

-

konkursy i nagrody w szkołach

4.500,00

-

sport w szkołach

3.500,00

 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-03-27
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 14 sierpnia 2022r. 11:11:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.