XML
Zarządzenie Nr 11/2004

w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE   NR 11/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 11 lutego 2004

w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. w 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62

poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1608) oraz art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 72 , poz 664 z póź. zm. ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy

 (Dz. U. z 2002 r Nr 82 poz. 743 z póź.zm. ) zarządzam co następuje :

 

ŧ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sędziszów ”.

 

ŧ 2

Ustalam skład Komisji :

Przewodniczący :                                     - Halina Barska

Sekretarz                                                   - Maria Chyla

Członkowie :                                            - Piotr Abramowicz

- Adam Płaziński

- Aneta Lisowska

 

ŧ3

 

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania , a kończy z dniem podpisania umowy o realizację zamówienia, zachowując tryb postępowania określony w Zarządzeniu

Nr 5/2003 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania w Urzędzie Miasta i Gminy członków Komisji Przetargowej oraz trybu pracy.

 

ŧ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-02-20
Publikujący -