XML
Zarządzenie Nr 13/2004
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2004

Burmistrza   Sędziszowa

z  dnia 16.02.2004 roku.

 

w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Przetargowej

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dn. 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr. 142, poz. 1591 ze zm. w 2002 roku  Nr. 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr. 113 poz. 984; Nr. 214,  poz. 1608) oraz art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr. 72, poz. 664) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 roku Nr. 82, poz. 743) zarządzam co następuje:

 

ŧ 1

 

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

 

Świadczenie  usług  sprzętowych – sprzętem  drogowym typu: równiarka moc 145 KM w ilości ~ 700 m/g  i  walec  drogowy  moc 43 KM  z  wibracją  lub  odpowiednik o 3- kołach, w ilości ~700 m/g ,przy  remontach  ulic  i  dróg  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Sędziszów

 

ŧ2

 

Ustalam  skład   Komisji :

 

 Przewodniczący:                   -   Krzysztof   Chmaruk

 Sekretarz :                               -   Andrzej  Muzoł

 Członkowie:                          -   Piotr   Abramowicz

                                                  -   Adam  Płaziński

                                                   -   Jerzy    Muszyński

 

ŧ 3

 

Komisja  rozpoczyna  pracę  z  dniem  powołania, a  kończy  z  dniem  podpisania  umowy   o  realizację   zamówienia , zachowując  tryb  postępowania określony  w  Zarządzeniu Nr. 5/2003  Burmistrza  Sędziszowa   z  dnia 14  stycznia  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad   powoływania  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy  członków  Komisji Przetargowej  oraz  trybu  pracy.

 

ŧ 4

 

 Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.  

 

                                                                          

 

                                                                                                                       BURMISTRZ  SĘDZISZOWA

                                                                         

                                                                                                                           mgr  inż.  Wacław  Szarek
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-03-26
Publikujący -