XML
Zarządzenie Nr 21/2004
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie   Nr  21/2004

Burmistrza   Sędziszowa

z  dnia 10.03.2004 roku.

 

w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Przetargowej

 

 Na  podstawie art.31  ustawy  z  dn. 08  marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym( tekst jednolity Dz. U.  z  2001  roku  Nr.142,poz.1591 ze zm. w 2002 roku  Nr. 23 ,poz. 220; Nr 62   poz.558 ;  Nr. 113  poz. 984;   Nr. 214 , poz. 1608) oraz  art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o  zamówieniach  publicznych (tekst  jednolity z  2004  roku Dz. U. Nr. 19,poz. 177) w  związku  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dn. 4 czerwca 2002  roku  w  sprawie szczegółowych  zasad  powoływania  członków  komisji  przetargowej  oraz  trybu  jej  pracy ( Dz. U.  z 2002  roku  Nr. 82,poz.743 ) zarządzam  co  następuje:

 

ŧ 1

 

 Powołuję  Komisję  Przetargową  do przygotowania i  przeprowadzenia  postępowania o  zamówienie  publiczne  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pod  nazwą:

 

 

"Wykonanie remontu oraz częściowej przebudowy odcinków dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2000 roku"

 

 

ŧ2

 

Ustalam  skład   Komisji :

 

 Przewodniczący:                   -   Krzysztof   Chmaruk

 Sekretarz :                               -   Mieczysław   Równicki

 Członkowie:                          -   Piotr   Abramowicz

                                                   -   Adam  Płaziński

                                                   -   Jerzy    Muszyński

 

ŧ 3

 

 Komisja  rozpoczyna  pracę  z  dniem  powołania, a  kończy  z  dniem  podpisania  umowy   o  realizację   zamówienia , zachowując  tryb  postępowania  określony  w  Zarządzeniu

 Nr. 5/2003  Burmistrza  Sędziszowa   z  dnia 14  stycznia  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad   powoływania  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  członków  Komisji

 Przetargowej  oraz  trybu  pracy.

 

ŧ 4

 

 Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.  

 

                                                                         

 

                                                                                                    BURMISTRZ  SĘDZISZOWA

                                                                         

                                                                                                       mgr  inż.  Wacław  Szarek
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-03-22
Publikujący -