XML
Zarządzenie Nr 54/2004
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 54/2004

 

Burmistrza Sędziszowa

 

z dnia  02 lipca 2004 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

           Na podstawie z art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz.1608 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058 z 2003 r. Nr 1, poz 15, Nr 80, poz. 717,720,721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) , oraz ŧ 13 Uchwały Nr IV/52/2003 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje :

 

ŧ 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

ŧ 2.

 

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w  ŧ1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim w Sędziszowie na okres 21 dni.

 

ŧ 3.

 

Informację o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu podać do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz w prasie lokalnej.

 

ŧ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                              B U R M I S T R Z

 

                                                                                                          mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-07-05
Publikujący -