XML
Zarządzenie Nr 4/2004
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 4/2004

Burmistrza Sędziszowa

z  dnia 21 stycznia 2004 roku

 

w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Przetargowej

 

 Na  podstawie art.31  ustawy  z  dn. 08  marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z  2001  roku  Nr.142,poz.1591 ze zm. w 2002 roku  Nr. 23 ,poz. 220; Nr 62   poz.558 ; Nr. 113  poz. 984;  Nr. 214 , poz. 1608) oraz  art.20 a  ustawy z dnia 10 czerwca  1994 roku  o  zamówieniach  publicznych (tekst  jednolity  z  2002  roku Dz. U. Nr. 72,poz. 664) w  związku  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dn. 4 czerwca 2002  roku  w  sprawie szczegółowych  zasad  powoływania  członków  komisji  przetargowej  oraz  trybu  jej  pracy ( Dz. U.  z 2002  roku  Nr. 82,poz.743 ) zarządzam  co  następuje:

                  

ŧ 1    Powołuję  Komisję  Przetargową  do przygotowania i  przeprowadzenia  postępowania o  zamówienie  publiczne  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  sporządzenie „Projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy”.

 

ŧ 2   Ustalam  skład   Komisji :

 

 Przewodniczący:                   -   Krzysztof   Chmaruk

 Sekretarz :                              -   Marek Rokicki

 Członkowie:                          -   Piotr   Abramowicz

                                                  -   Jerzy Muszyński

                                                  -   Adam Płaziński

 

ŧ 3    Komisja  rozpoczyna  pracę  z  dniem  powołania, a  kończy  z  dniem  podpisania  umowy   o  realizację   zamówienia , zachowując  tryb  postępowania  określony  w  Zarządzeniu  Nr. 5/2003  Burmistrza  Sędziszowa   z  dnia 14  stycznia  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad   powoływania  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  członków  Komisji Przetargowej  oraz  trybu  pracy.

 

ŧ 4    Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

 

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-03-22
Publikujący -