XML
Zarządzenie Nr 27/2004
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Zarządzenie Nr 27/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

 

 

 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) w związku z pismem Nr Fn.I – 3011/38/2004 Wojewody Świętokrzyskiego zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 2010 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

 

 

 

 

 

 

 

 

o kwotę 8.100 zł

 

ŧ 6310 – „Dotacje celowe otrzymane w budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami”

 

 

 

o kwotę 7.400 zł

 

 

 

ŧ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w:

-         dziale 852 – „Pomoc społeczna”

rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

ŧ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

ŧ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”

ŧ 4120 – „Składki na fundusz pracy”

ŧ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”

ŧ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

ŧ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

 

 

 

 

 

o kwotę 3.500 zł

o kwotę 620 zł

o kwotę 90 zł

o kwotę 3.150 zł

 

o kwotę 740 zł

 

o kwotę 7.400 zł

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -