XML
Zarządzenie Nr 29/2004
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie na rok budżetowy 2004

Zarządzenie Nr 29/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcące nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane – dla Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sędziszowie na rok budżetowy 2004.

 

 

 

Na podstawie ŧ 6 ust. 2, ŧ 7 i ŧ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku, w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządza się co następuje:

 

ŧ 1.

Ustala się uwzględniając wniosek dyrektora dla Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sędziszowie plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
w wysokości 5.870 zł  (Słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

 

 

 

W porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala się:

1)     maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego nauczycieli wynosi kwotę 2.500 zł  (Słownie: dwa tysiące pięćset złotych );

2)     specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone:

-         bibliotekoznawstwo,

-         pedagogika społeczno – opiekuńcza.

 

 

 

 

ŧ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -