XML
Zarządzenie Nr 33/2004
dotyczy: powołania Zespołów Kontrolnych do przeprowadzenia przeglądów w indywidualnych gospodarstwach rolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządzenie Nr 33/2004

Burmistrza Sędziszowa

z dnia 04 maja 2004 roku

 

 

 

dotyczy: powołania Zespołów Kontrolnych do przeprowadzenia przeglądów
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

            Na podstawie art. 11a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku) zarządzam, co następuje:

 

ŧ 1.

Powołuję Zespoły Kontrolne do przeprowadzenia przeglądów w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Sędziszów w składach osobowych:

 

I.

Zespół kontrolujący miejscowość Pawłowice:

1.      Kluska Marian

2.      Wydrzyński Ryszard

3.      Ejsmond January

4.      Jaworski Mirosław

 

 

 

 

II.

Zespół kontrolujący miejscowość Piła:

1.      Nawrot Dariusz

2.      Wątor Piotr

3.      Nowakowski Mirosław

 

 

 

 

III.

Zespół kontrolujący miejscowość Czepiec:

1.      Wieczorek Artur

2.      Niechciał Kazimierz

3.      Jasiński Grzegorz

4.      Nidzińska Elżbieta

 

 

 

 

IV.

Zespół kontrolujący miejscowość Podsadek:

1.      Roman Jerzy

2.      Skrzypczyk Sławomir

3.      Fira Stanisław

 

 

 

 

V.

Zespół kontrolujący miejscowość Białowieża:

1.      Gładki Zbigniew

2.      Ostrowski Maciej

3.      Siekanka Adam

4.      Nowakowski Mirosław

 

 

 

 

VI.

Zespół kontrolujący miejscowość Łowinia:

1.      Jędrzejczyk Tadeusz

2.      Kowalski Stanisław

3.      Jędrzejczyk Jacek

 

 

 

 

VII.

Zespół kontrolujący miejscowość Boleścice:

1.      Seredyka Waldemar

2.      Błasiak Marek

3.      Jawor Tomasz

4.      Herman Ireneusz

 

 

 

 

VIII.

Zespół kontrolujący miejscowość Grązów:

1.      Musiał Waldemar

2.      Gajos Janusz

3.      Cichopek Marek

4.      Nidzińska Elżbieta

 

 

 

 

IX.

Zespół kontrolujący miejscowość Mierzyn:

1.      Bąk Andrzej

2.      Kowalski Stanisław  

3.      Frydel Stanisław

4.      Nowakowski Mirosław

 

 

 

 

X.

Zespół kontrolujący miejscowość Piołunka:

1.      Pasternak Dariusz

2.      Sochacki Zbigniew

3.      Mastyna Michał

 

 

 

ŧ 2.

Zakresem przeglądów objęte są gospodarstwa rolne dziesięciu sołectw na terenie gminy Sędziszów.

 

 

 

ŧ 3.

Zadaniem zespołów kontrolujących jest społeczne oddziaływanie na właścicieli
i użytkowników obiektów i terenów, a także doradztwo w zakresie zabezpiecze-nia przeciwpożarowego obiektów i terenów rolniczych

 

 

 

ŧ 4.

Zakres kontrolowanych zadań obejmuje w szczególności:

 

1.

Badania i stan techniczny:

 

 

1.1.

Instalacji i urządzeń elektrycznych

 

 

 

a)

posiadanie protokołów badań,

 

 

 

b)

stan techniczny instalacji elektrycznych, akcesoriów i urządzeń elektrycznych,

 

 

 

c)

prowizoryczne instalacje elektryczne,

 

 

 

d)

prowizoryczne podłączenia urządzeń elektrycznych,

 

 

 

e)

punkty świetlne

 

 

 

f)

tablice rozdzielcze prądu elektrycznego i bezpieczniki topikowe.

 

 

1.2.

Instalacji piorunochronnych:

 

 

 

a)

posiadanie badań instalacji piorunochronnych,

 

 

 

b)

stan techniczny zwodów poziomych, zwodów pionowych
i uziemień.

 

 

 

 

2.

Przewody dymowe i spalinowe.

 

 

2.1.

Stan techniczny przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

 

2.2.

Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

 

2.3.

Sposób ustawienia urządzeń grzewczych.

 

 

2.4.

Wysypywanie rozżarzonego popiołu i żużlu.

 

 

 

 

3.

Składowanie produktów roślinnych i nawozów sztucznych.

 

 

3.1.

Bezpieczeństwo pożarowe przy składaniu produktów roślinnych:

 

 

 

a)

zachowanie wielkości oraz odległości między stertami i stogami,

 

 

 

b)

odległość stert i stogów od innych obiektów, lasów i urządzeń,

 

 

 

c)

Zachowanie oczyszczonych pasów wokół sterty i stogów.

 

 

3.2

Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego przy wypalaniu słomy
i pozostałości roślinnych na polach.

 

 

3.3.

Bezpieczne składowanie nawozów sztucznych:

 

 

 

a)

w pomieszczeniach,

 

 

 

b)

Poszczególnych nawozów razem.

 

 

 

 

4.

Garażowanie pojazdów spalinowych i przechowywanie paliw.

 

 

4.1.

W obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych i nie przeznaczonych do tego celu.

 

 

4.2.

Bezpieczne przechowywanie paliw do pojazdów i innych płynów palnych.

 

 

 

 

5.

Sprzęt gaśniczy.

 

 

5.1.

Zabezpieczenie pomieszczenia z zainstalowanym silnikiem elektry-cznym.

 

 

5.2.

Zabezpieczenie punktów omłotowych.

 

 

5.3.

Zabezpieczenie garaży pojazdów samochodowych i kombajnów.

 

 

 

 

6.

Stan porządkowy.

 

 

6.1.

Składowanie drewna (tarcicy, drewno budowlane, drewno opałowe)
i opału.

 

 

6.2.

Ład i porządek wokół obiektów indywidualnego gospodarstwa rolnego.

 

 

 

 

7.

Użytkowanie gazu propan-butan i oleju opałowego.

 

 

7.1.

Odległość zbiornika od budynku zasilanego i inne wymagania.

 

 

7.2.

Odległość od innych budynków, drogi i granic działki.

 

 

7.3.

Wymagania użytkowe z butlami 11 kg propan-butan.

 

 

 

 

 

8.

Wypalanie pozostałości roślinnych na polach.

 

 

 

 

ŧ 5.

Praca zespołów rozpoczyna się od dnia 11 maja 2004 roku i będzie trwać do
dnia 25 maja 2004 roku.

ŧ 6.

Po zakończeniu prac zespoły sporządzą notatkę służbową z przeprowadzonych czynności.

 

 

ŧ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ŧ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów z dnia 26 marca 2001 roku

 

 

Burmistrz Sędziszowa

mgr inż. Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-06-11
Publikujący -