XML
Anna Włodarczyk - Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

- decyzje wpisy do działalności gospodarczej,
- wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- zmiany w rejestrze działalności gospodarczej.

 

 

 


Pani
Anna Włodarczyk
Inspektor ds. ochrony środowiska
i działalności gospodarczej


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Cofam upoważnienie

wydane w dniu 17.01.2003 roku znak 0112/6/2003 do podpisywania w moim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach Obywateli wg KPA, jak niżej:
1) decyzje wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2) wykreślenie z ewidencji gospodarczej.
3) zmiany w rejestrze działalności gospodarczej.

Ponadto na mocy ŧ 52 pkt. d Zarządzenia Nr 49/2002 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie cofam podpisywanie pism w bieżących sprawach gminy realizowanych na stanowisku pracy, zgodnie z zakresem czynności.

Powyższe na moc obowiązywania z dniem podjęcia.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-01-11
Publikujący -