XML
Marek Rokicki - Inspektor ds. budownictwa

- decyzję na remonty i rozbórki obiektów budowlanych,
- decyzje o pozwoleniu naużytkowanie obiektów budowlanych,
- decyzje orzekające o utracie ważności pozwolenia,
- decyzje pozwalające na wejście na teren sąsiedni,
- decyzje na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
- decyzje odnawiające udzielenia pozwolenia na budowę,
- przyjmowanie zgłoszeń wykonanych robót budowlanych,
- postanowienia wydane w trakcie postępowania o wydaniu decyzji,
- wydanie zaświadczeń stwierdzających w jakich terenach zgodne z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego położone są działki.

Upoważnienie cofnięte z dniem 31.12.2003 r. w związku z odejściem kompetencji z zakresu prawa budowlanego do Starostwa Powiatowego.

 

Pan
Marek Rokicki
Inspektor ds. budownictwa
w miejscu

Na  podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź. zm.)

cofam  upoważnienie

wydane w dniu 2003.01.17, Znak: SG-0112/11/2003 do podpisywania z mojego upoważnienia decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach Obywateli.

 

Powyższe ma moc obowiązywania z dniem podjęcia.

Upoważnienie niniejsze podlega cofnięciu w związku z przejściem z dniem  01 stycznia 2004 roku spraw z zakresu – Prawo budowlane – do kompetencji Starosty Jędrzejowskiego w Jędrzejowie.

 

 

Burmistrz Sędziszowa
mgr inż. Wacław Szarek 

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2004-02-25
Publikujący -