XML
Dług publiczny

Dług publiczny j.s.t. jest sumą zaciagniętych przez tę jednostke różnorodnych zobowiązań finansowych w związku z dokonywaniem wydatków publicznych przewyższających dochody, jakie mogą być przeznaczone na ich pokrycie.

 

Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
2) z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
a także:
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4) z nadwyżek budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
5) z wolnych środków w postaci nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-12-11
Publikujący -