XML
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
 1. Wydział załatwiający sprawę:
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Referat Gospodarki Gruntami pokój nr 24, tel. kontaktowy 41 38 11 077 wew.502
 1. Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.
  poz. 1990 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
  z późn. zm.).
 1. Wymagane dokumenty:
 1. I etap:
 • Wniosek o podział nieruchomości z podaniem celu podziału
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej-wydruk elektroniczny, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku)
 • Uproszczony wypis z rejestru gruntów
 • Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej (potwierdzonej przez organ ją wydający) z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta Sędziszów – 3 egzemplarze
 • Rzut poszczególnych kondygnacji budynku (przy podziale budynku)
 • Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę
 1. II etap:
Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta Sędziszów należy dołączyć:
 • Protokół przyjęcia granic nieruchomości
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 • Mapę z projektem podziału nieruchomości – 3 egzemplarze
 • W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości
Powyższe dokumenty, powinny być przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie.
 1. Opłaty:
 1. Wolne od opłaty skarbowej - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
  lit. h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
  z późn. zm.)
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy
  oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1546 z późn.zm.) w wysokości 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej – art. 7).
 1. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 1. Tryb odwoławczy:
 1. Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
 2. Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa w terminie
  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 1. Składanie wniosku:
Wniosek wraz z załącznikami można składać:
 1. Osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
 2. Wysłać na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
 3. W  formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP:/1kqcvr3465/skrytka
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego
  w Sędziszowie nr 06 8513 0001 0000 0015 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20
  z dopiskiem „opłata skarbowa pełnomocnictwo”.
 2. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.
 3. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
 4. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 5. W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków decyzję w sprawie podziału wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości. Pozwolenia wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 6. W przypadku błędnie wypełnionego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
 1. Wnioski do pobrania (w załącznikach):
 1. Załącznik Nr 1 Wniosek o podział nieruchomości - etap I (początkowy)
 2. Załącznik Nr 2 Uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości - etap II (końcowy)
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłGabriela Kowalska - Podinspektor2021-06-07
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-06-07 15:30
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-06-07 15:33