XML
Krok po kroku - wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów – procedura stosowana w przypadku osób posiadających osobowość prawną
  1. Należy prawidłowo wypełnić wniosek oraz jeśli wniosek dotyczy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (Formularze do pobrania).
  2. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (patrz dział: Wymagane dokumenty).
  3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku.
  4. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentuje spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela. Podobnie jeśli  nie jest jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie lub wysłać pocztą.

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna podczas której zostanie sporządzony protokół.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty
I. Wniosek właściciela, posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,zawierający:
1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza, właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 k.k.
3) Zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
 b) przesadzenia drzewa lub krzewu,
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12) Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa;
14) Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
15) Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ( nr konta: 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.
Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 poz. 1330)

Miejsce złożenia dokumentów:
- Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (pok. Nr 22, I piętro bud. A),
- Punkt kancelaryjny Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ( poziom -1 bud. A)
- za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru:
- Osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie (pok. nr 28, I piętro, bud. B)
- Za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Referat Ochrony Środowiska i Ekologii.

Termin załatwienia
Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.).
 
Formularze do pobrania:
  1. Wniosek
  2. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej lub Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPiotr Paleczek - Inspektor2020-02-12
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-02-12 14:02
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-02-14 14:29
Dodano do archiwum Krzysztof Malec - Starszy Informatyk