XML
Sesja XXXVII - 16 września 2021 r.
Zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej Sędziszów VIII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) na dzień 16 wrzesień 2021 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

W związku z przedłużającą się pandemią Koronawirusa i ograniczeniami wynikającymi z tego tytułu, w bezpośrednich obradach sesji nie może brać udział publiczność.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od ostatniej sesji.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
8. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
9. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziszów.
11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
12. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2021 - 2032.
13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara

Projekty Uchwał >>>TUTAJ<<<
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdam Mysiara - Przewodniczący Rady Miejskiej2021-09-08
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2021-09-08 09:45