XML
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania - procedura
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa - sporządzonego notarialnie.
5. W szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł,
• od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez upoważnionego pracownika Wydziału, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie - Bank Spółdzielczy w Sędziszowie nr 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu zgodnie z przepisami KPA).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności (symbol - USC.EL.), pokój nr 6, tel. 41 381-10-77 wew. 261.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek_o_wymeldowanie Plik doc 25.76 KB
Wniosek_o_wymeldowanie Plik pdf 107.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC2018-06-15
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-06-15 11:44
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2019-12-03 10:28
Dodano do archiwum Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC