XML
Sesja XLIV - 04 lipca 2018 roku
Zapraszam na XLIV sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji (sesja nadzwyczajna), którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) na dzień 4 lipca 2018 roku o godz. 8:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2018”.
7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdam Mysiara - Przewodniczący Rady Miejskiej2018-06-25
Publikujący Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-07-02 09:21