XML
Sesja XLI - 24 kwietnia 2018 roku
Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Sędziszowie VII kadencji, którą zwołuję w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na dzień 24 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwała w sprawie w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sędziszów w 2018 roku.
8. Uchwała w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziszów.
10. Uchwała w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu komunalnego z zasobów gminy na lokal własnościowy osoby fizycznej.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPWS.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
13. Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2018 - 2028.
14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Adam Mysiara
Projekty uchwał >>>TUTAJ<<<
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
Wytworzył Rada Miejska w Sędziszowie2018-04-16
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2018-04-16 10:08
Modyfikacja Marceli Lipiec - Zastępca Kierownika USC 2018-04-17 14:27