XML
Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sędziszowie uchwały Nr XXIII/164/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów. Opracowanie zmiany planu obejmuje działki o nr ewidencyjnych 347, 361/14 w obrębie geodezyjnym Sędziszów 1, zgodnie z załącznikiem graficznym do wymienionej uchwały, który znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w  Sędziszowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów w terminie do dnia 13 sierpnia 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany planu wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 54 ust. 3 wymienionej ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Burmistrz Sędziszowa
mgr inż. Wacław Szarek

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie planu miejscowego Plik pdf 87.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMarek Rokicki - Inspektor2012-07-20
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-07-20 11:04
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2012-07-19 11:06