XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1.    Informacja dla mieszkańców.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem.

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za poddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również znikną nielegalnie składowane odpady w miejscach niedozwolonych. Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na dużo niższe za odpady segregowane, opłacać będzie się ich selekcja. Każdy mieszkaniec będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji nowych miejsc zbiórki odpadów.

Teren województwa świętokrzyskiego wstępnie podzielony został przez Urząd Marszałkowski na 4 okręgi, które zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy muszą mieć po co najmniej 150 000 mieszkańców. Gmina Sędziszów została przypisana do okręgu nr 3 z instalacją we Włoszczowej. W każdym z okręgów zlokalizowana będzie co najmniej jedna instalacja regionalna do przetwarzania odpadów komunalnych, czyli zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Władze Gminy Sędziszów w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i eksploatacji czynnego jeszcze Składowiska odpadów w Borszowicach podjęły decyzję o wydzierżawieniu go podmiotowi prywatnemu, który postanowił o doprowadzeniu stanu technicznego składowiska do wymogów, dzięki którym mogłoby zostać zakwalifikowane jako instalacja regionalna. Chodzi głównie o budowę kompostowni oraz nowoczesnej linii sortowniczej.

            Ujęcie naszego składowiska przez Urząd Marszałkowski w rejestrze instalacji regionalnych przyniesie wymierne skutki poprzez m.in. zmniejszenie opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy oraz gmin korzystających ze składowiska, za odbiór odpadów (bliska odległość od składowiska).

O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.
Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.

2.    Informacja dla przedsiębiorców.

Informacje dotyczące wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sędziszów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie.

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

5) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.

 

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór wniosku załączony w plikach załącznika).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie (np. na poczcie, przelewem bankowym) NUMER KONTA: 07 1240 4995 1111 0000 5551 3962

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Informacje dodatkowe dla klienta

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sędziszów mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.  Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłPrzemysław Pawlusiński - Podinspektor ds. ochrony środowiska2012-01-24
Publikujący Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2012-01-24 09:09
Modyfikacja Przemysław Pawlusiński - Podinspektor 2012-01-24 09:10