Podstawowe zasady organizacji pracy

 

ŧ 42.1. Wydziały prowadza sprawy i przygotowują projekty rozstrzygnięć w ramach kompetencji rady, zarządu i burmistrza.

         2. zadań wydziałów należy w szczególności:

 a)    zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań urzędu wynikających z przepisów prawa uchwał rady i zarządzeń burmistrza, rozstrzygnięć organów nadzoru,
b)   opracowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań realizowanych przez referat,
c)   rozpatrywanie skarg, wniosków i postulatów – zgodnie z właściwością rzeczową.

ŧ 43.1. Zadania poszczególnych pracowników urzędu określane są w imiennych zakresach czynności, za wyjątkiem zadań burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy, których zakres czynności wynika z przepisów niniejszego regulaminu oraz statutu gminy.

          2. W celu wykonania w pełni zadań urzędu burmistrz lub sekretarz, w uzgodnieniu z naczelnikiem wydziału, mogą polecać pracownikowi realizację pilnego zadania, nie objętego zakresem czynności.

 ŧ 44.1. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje spostrzeżenia: w razie potwierdzenia polecenia powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie burmistrza o zastrzeżeniach.

           2. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie, według jego przekonania, stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.
          
3. Sposób postępowania skarbnika w przypadku odmowy kontrasygnaty reguluje ustawa o finansach publicznych.

 ŧ 45. Czas pracy, sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników urzędu określa zarządzenie burmistrza w sprawie regulaminu pracy Urzędu

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-07-16
Publikujący -