Małgorzata Muzoł – od urodzenia związana z Gminą Sędziszów (Tarnawa, Czekaj, Sędziszów).

Ukończyła Szkołę Podstawową w Czekaju (klasy I-VI) i w Zbiorczej Szkole Gminnej w Sędziszowie (kl. VII-VIII); Liceum Ekonomiczne w Olkuszu oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach uzyskując tytuł mgr filologii rosyjskiej.

Nauczyciel dyplomowany; III stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Studia podyplomowe:
2019 – Administracja Samorządowa – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
2017 – Obszary Wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego – Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie;
2016 – Prawo pracy – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
2010 – Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w zakresie administracji – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu;
2006 – Studium Prawa Europejskiego;
2001 – Zarządzanie organizacją w warunkach integracji europejskiej – Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach;
1996 – Menedżer Oświaty – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie;

Przebieg pracy zawodowej:
2016-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego; główny specjalista w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
2008-2016 – Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski Kurator Oświaty;
2005-2008 – Gimnazjum w Boleścicach – dyrektor;
1999-2005 – Zespół Szkół w Boleścicach – dyrektor;
1989 -1999 – Szkoła Podstawowa w Boleścicach – dyrektor;
1983- 1989 – Szkoła Podstawowa w Tarnawie – nauczyciel;
1979-1983 – Sędziszowska Fabryka Kotłów w Sędziszowie – referent.

Zakres obowiązków:
Prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza na podstawie art. 33 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Przy wykonywaniu swoich kompetencji Sekretarz Gminy działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Szczegółowy zakres obowiązków zawiera, miedzy innymi:
 1. Nadzorowanie przygotowania i kontrola materiałów kierowanych do załatwienia przez Burmistrza.
 2. Nadzorowanie sporządzania i kompletowania dokumentacji do prac Rady Miejskiej i jej Komisji.
 3. Współpraca z Radą i jej Komisjami w bieżącej realizacji zadań.
 4. Bezpośrednie kierowanie pracą Urzędu i w tym zakresie:
 • Wykonywanie w imieniu Burmistrza funkcji kierownika administracyjnego urzędu,
 • Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu,
 • Bieżąca kontrola wykonywania zadań w tym terminowość załatwiania spraw,
 • Nadzorowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • Wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania , karania pracowników w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem Gminy i Naczelnikami Wydziałów,
 • Opracowywanie zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych, Naczelników Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,
 • Realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza.
 2. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i przechowywanie protokołów z ich przyjęcia.
 3. Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
 4. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących Statutu Gminy, statutów jednostek organizacyjnych oraz zarządzeń Burmistrza w sprawach wewnętrznej organizacji pracy urzędu.
 5. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 6. Organizowanie i koordynowanie kontroli zarządczej.
 7. Koordynowanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Organizowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji.
 9. Koordynowanie prac związanych z wyborami: Prezydenta, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych i referendów.
 10. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie promocji gminy.
 11. Organizowanie i koordynowanie realizacji przez urząd prawa obywateli do informacji publicznej.
 12. Koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia strony podmiotowej BIP.
 13. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez urząd i podległe komórki organizacyjne, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP , przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie a także z innych ustaw szczególnych.
 14. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi.
 15. Koordynowanie i przygotowanie raportu o stanie Gminy.
 16. Organizacja narad i szkoleń dla pracowników.
 17. Inne zadania zlecone do realizacji przez Burmistrza w ramach kompetencji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłMałgorzata Muzoł - Sekretarz Gminy2020-05-19
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-05-19 13:00
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-05-19 13:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum