URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
  1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2020.1439 z późn. zm.) gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zapisem  art. 9tb ust. 1 ww. ustawy obejmuje i dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od dnia  01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem niniejszej analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.

 

Więcej w załączniku...
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2021-04-27
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-28 11:10
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-28 15:04
  1. Wprowadzenie
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2020.1439) zadaniem gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zakresem  art. 9tb ust. 1 ww. ustawy i obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.

Więcej w załączniku...

 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-11-30
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-11-30 22:24
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-12-14 15:15
INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WYŁĄCZONYCH Z GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 
Działając zgodnie z zapisami art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Gmina Sędziszów przypomina, że przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Sędziszów w wyniku której powstają odpady komunalne, którzy nie złożyli w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych oraz zarządcy cmentarzy, które zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych z podmiotem posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa.

W sytuacji, gdy na jednej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest również działalność gospodarcza należy złożyć dwie odrębne deklaracje, jedną dla nieruchomości zamieszkałej oraz drugą dla firmy lub zawrzeć stosowną umowę dla części niezamieszkałej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 przywołanej wyżej ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 omawianej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

Mając na względzie powyższe, przypominam osobom zobowiązanym, do przestrzegania obowiązków wynikających z zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:
· nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
· wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną,
 na podstawie art. 5 ust 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 10 ust 3 ww. ustawy postępowanie w sprawach podlegających karze grzywny, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-09-24
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-09-24 08:36
 
INFORMACJA - OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Sędziszowa informuje, iż w związku z nowelizacją art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadza się ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów przyjętego Uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 2112), który wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku (publikacja strona internetowa https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2395) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy obecnie nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2397) i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów w sposób selektywny.


Jednocześnie informuję, że w przypadku ujawnienia, iż właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Sędziszowa będzie miał obowiązek określić w drodze decyzji opłatę wyższą, której wysokość zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Sędziszów, zgodnie z art. 6k ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalonej przez Sejm RP - „Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki…”, opłaty obowiązującej za odpady zbierane w sposób selektywny.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie odpady zbieramy jako segregowane

Załączniki:

zasady zbiórki odpadów komunalnych Plik pdf 315.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-07-09
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-07-10 08:28
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-07-10 08:39
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2020-04-15
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:55
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 
W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, który wywołuje COVID-19 oraz obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jak również zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gmina Sędziszów informuje, iż czasowo wstrzymany zostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych w planowanych terminach dn. 28.03.2020 r., 31.03.2020 r. i 01.04.2020 r.

O nowych terminach odbioru ww. odpadów zostaną Państwo poinformowani.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-27
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-27 22:29
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczyła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Pozostałe firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej  nie świadczyły usług wywozu odpadów z terenu Gminy Sędziszów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane były do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany był przy ul. Sportowej 2 – teren Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych, prowadzony i obsługiwany przez Firmę „TAMAX”. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogli w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:
- papier i tekturę,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- odpady zielone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.  
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-28 16:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-04-01 14:18
Od dnia 03 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczy firma – „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
- Remondis Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,
- ZGOK Rzędów 40, 28-142 Tuczępy,
- ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
- PGK w Końskich Sp. z o.o. RZZO, ul. Spacerowa 145, 28-200 Końskie.

Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane są do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.

Od dnia 01 lipca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się  przy ul. Polnej 29 - teren Bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. i obsługiwany jest przez Gminę Sędziszów. Do dnia 21 stycznia 2020 r. czynny był w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Od 22 stycznia 2020 r. czynny jest w każdy roboczy czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogą oddawać tam bezpłatnie następujące frakcje odpadów:
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne.
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i innych odpady gabarytowe (do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- zużyte opony (do 4 szt. rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym lub lokalu   
   użytkowym w trakcie robót na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub
   zgłoszenie robót do 1000 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości).
 
Do gromadzenia powstałych na terenie gminy odpadów przewiduje się worki lub pojemniki rozróżniane według kolorystyki:
- kolor niebieski – papier, tektura
- kolor zielony – szkło
- kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
- kolor brązowy – odpady biodegradowalne
- kolor czarny lub szary – odpady niesegregowane lub pozostałości po segregacji.
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
 
Jednocześnie informujemy, że podmiot sprzedający nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
Odbiór zużytych opon powstających w gospodarstwach rolnych za dodatkową odpłatnością prowadzi Firma Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-03-28 16:10
Modyfikacja Krzysztof Malec - Starszy Informatyk 2020-04-01 14:17
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 11 maja 2021r. 06:53:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.