URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zapisem art. 9tb ust. 1, ww. ustawy i dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zadaniem niniejszej analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2023-04-25
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2023-04-26 11:29
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2023-04-26 11:31
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 O ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zapisem art. 9tb ust. 1 ww. ustawy i dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od dnia O 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Celem niniejszej analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2022-04-25
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2022-04-25 21:04
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2022-04-25 21:04
Od 1 stycznia 2022 roku gmina Sędziszów będzie rozliczała się z firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w oparciu o stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych. Koszty usługi będą więc zależały od ilości odpadów odebranych z nieruchomości.

Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi Rada Miejska Sędziszów w dniu 26 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej  (Dz. Urz. Wojew. Święt. poz. 4082), która stanowi, iż od  1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
  • 32,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
    w sposób selektywny (opłata podwyższona).
Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będzie podstawą do aktualizacji uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości podanej w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na wskazany rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia mieszkaniec zobowiązany będzie do uregulowania różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki.

Szanowni Mieszkańcy, opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. Zmiany przepisów w gospodarce odpadami uderzają w samorządy. Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Od 2020 roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy a to przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane
z budżetu gminy. Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej oraz płacy minimalnej.

W Polsce producenci opakowań praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują.

Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Część firm zajmujących się odzyskiem przestała prowadzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione wymogi.

Zezwolono na zwiększenie ilości odpadów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju.

Drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Opłata ta nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych lecz jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego. Przekłada się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego też firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.

Firmom zajmującym się odpadami narzucono nowe, bardzo kosztowne wymogi.

Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. Znacznie wzrosły ceny za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady. 

Jak wskazano powyżej wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest zależny od gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:
  1.  środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  2.  środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Gmina nie czerpie i nie może czerpać zysków z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zwracam się z apelem do wszystkich Mieszkańców aby podeszli w sposób odpowiedzialny do racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenia właściwej ich segregacji. Od tego w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Tylko wspólne i odpowiedzialne działanie nas wszystkich sprawi, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą ponoszą nasi mieszkańcy będzie jedną z najniższych w województwie i kraju.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłAnna Grzybowska - Naczelnik Wydziału RDG2021-12-14
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2021-12-14 13:30
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2021-12-14 13:34
  1. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2020.1439 z późn. zm.) gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zapisem  art. 9tb ust. 1 ww. ustawy obejmuje i dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od dnia  01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Celem niniejszej analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.

 

Więcej w załączniku...
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2021-04-27
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-28 11:10
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2021-04-28 15:04
  1. Wprowadzenie
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2020.1439) zadaniem gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów została sporządzona zgodnie z zakresem  art. 9tb ust. 1 ww. ustawy i obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sędziszów w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Celem analizy jest dostarczenie informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sędziszów.

Więcej w załączniku...

 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-11-30
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-11-30 22:24
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-12-14 15:15
 
INFORMACJA - OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Sędziszowa informuje, iż w związku z nowelizacją art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadza się ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów przyjętego Uchwałą Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 2112), który wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku (publikacja strona internetowa https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2395) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy obecnie nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do pobrania https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2397) i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów w sposób selektywny.


Jednocześnie informuję, że w przypadku ujawnienia, iż właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Sędziszowa będzie miał obowiązek określić w drodze decyzji opłatę wyższą, której wysokość zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Sędziszów, zgodnie z art. 6k ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalonej przez Sejm RP - „Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki…”, opłaty obowiązującej za odpady zbierane w sposób selektywny.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie odpady zbieramy jako segregowane

Załączniki:

zasady zbiórki odpadów komunalnych Plik pdf 315.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-07-09
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-07-10 08:28
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-07-10 08:39
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2020-04-15
Publikujący Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:43
Modyfikacja Damian Kondrak - Informatyk 2020-04-15 14:55
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 
W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, który wywołuje COVID-19 oraz obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jak również zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gmina Sędziszów informuje, iż czasowo wstrzymany zostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych w planowanych terminach dn. 28.03.2020 r., 31.03.2020 r. i 01.04.2020 r.

O nowych terminach odbioru ww. odpadów zostaną Państwo poinformowani.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-27
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-03-27 22:29
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczyła firma - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Pozostałe firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej  nie świadczyły usług wywozu odpadów z terenu Gminy Sędziszów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane były do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.
Od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany był przy ul. Sportowej 2 – teren Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych, prowadzony i obsługiwany przez Firmę „TAMAX”. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogli w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:
- papier i tekturę,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- odpady zielone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.  
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-03-28 16:08
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-04-01 14:18
Od dnia 03 lipca 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów świadczy firma – „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania były przekazywane do instalacji komunalnych j.n.:
- PGKiM Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa,
- Remondis Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,
- ZGOK Rzędów 40, 28-142 Tuczępy,
- ZGK „BOLESŁAW” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
- PGK w Końskich Sp. z o.o. RZZO, ul. Spacerowa 145, 28-200 Końskie.

Surowce wtórne odebrane przez firmy od właścicieli nieruchomości przekazywane są do wybranych podmiotów i poddawane procesowi recyklingu lub odzysku.

Od dnia 01 lipca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się  przy ul. Polnej 29 - teren Bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. i obsługiwany jest przez Gminę Sędziszów. Do dnia 21 stycznia 2020 r. czynny był w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Od 22 stycznia 2020 r. czynny jest w każdy roboczy czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów mogą oddawać tam bezpłatnie następujące frakcje odpadów:
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne.
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i innych odpady gabarytowe (do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- zużyte opony (do 4 szt. rocznie z zadeklarowanej nieruchomości),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym lub lokalu   
   użytkowym w trakcie robót na których wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub
   zgłoszenie robót do 1000 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości).
 
Do gromadzenia powstałych na terenie gminy odpadów przewiduje się worki lub pojemniki rozróżniane według kolorystyki:
- kolor niebieski – papier, tektura
- kolor zielony – szkło
- kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
- kolor brązowy – odpady biodegradowalne
- kolor czarny lub szary – odpady niesegregowane lub pozostałości po segregacji.
 
W ramach systemu „Elektryczne Śmieci” odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce.
 
Jednocześnie informujemy, że podmiot sprzedający nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 
Odbiór zużytych opon powstających w gospodarstwach rolnych za dodatkową odpłatnością prowadzi Firma Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłEdyta Górska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami2020-03-26
Publikujący Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-03-28 16:10
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2020-04-01 14:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 17:21:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.