Rewitalizację należy rozumieć jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast i wsi przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego,przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego, a także odbudowy więzi społecznych.

W swej istocie jest to długofalowy i złożony proces, który zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jegolokalnych potencjałów. Prowadzony jest przez interesariuszy (np. przedsiębiorców, organy władzy publicznej, mieszkańców obszarów rewitalizacji) we współpracy zlokalną społecznością.


Celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie warunków bytowych swoich mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności miasta poprzez tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej, środowiskowej, gospodarczej i społecznej.
W działaniach tych będą brane pod uwagę zagadnienia ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny, uwarunkowania, jakimi są, sytuacja społeczno-ekonomiczna: duże bezrobocie oraz brak perspektyw do rozwijania na dużą skalę działalności przemysłowej.

Efektem końcowym Gminnego Programu Rewitalizacji realizowanego w oparciu o środki pochodzące m.in. z funduszy europejskich będzie pobudzenie gospodarcze miasta i gminy, poprawa bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie zjawisk destrukcyjnych w społeczeństwie, czyli rewitalizacja zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Obszary te natomiast należy zrozumieć jako te obszary, w których mają miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych.

O występowaniu obszarów zdegradowanych świadczy między innymi wysokie bezrobocie na danym obszarze oraz występowanie patologii społecznych.

Zamierzenia Gminnego programu rewitalizacji polegają na wyznaczeniu i opisaniu obszarów dysfunkcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy oraz przede wszystkim zaprogramowaniu spójnych działań, mających za zadanie wyprowadzić wskazane obszary z sytuacji kryzysowej.

Mając już wyznaczone obszary zdegradowane, a także dysponując wiedzą nt. głównych problemów i natężenia zjawisk negatywnych na obszarach, można przystąpić do zaprogramowania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym i rozwiązanie problemów dotykających obszar. Działania te powinny być spójne, integrować współpracę w trzech sferach: zagospodarowania przestrzennego, gospodarczej i społecznej oraz doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego, a także odbudowy więzi społecznych.

Materiały dot. procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji znajdują się w zakładce:
Rewitalizacja – konsultacje społeczne
Rewitalizacja – Gminny Program Rewitalizacji.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Sędziszowie
WytworzyłKatarzyna Pacholec - Zastępca Naczelnika Wydziału BRI2015-12-30
Publikujący Katarzyna Pacholec - Z-ca Naczelnika BRI 2015-12-31 08:45
Modyfikacja Krzysztof Malec - Informatyk Urzędu 2016-01-07 13:18