Załącznik Nr 29
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/32/2003
z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Statut Sołectwa Wojciechowice

 

 

ROZDZIAŁ

I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  

ŧ 1.

1.

Sołectwo Wojciechowice  jest jednostką pomocniczą Gminy Sędziszów.

 

 

 

 

2.

Sołectwo Wojciechowice utworzone zostało na mocy uchwały  nr VIII/46/90 z dnia 01 grudnia 1990 r. w sprawie tworzenia sołectw na terenie gminy Sędziszów.

 

 

 

 

3.

Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna, będąca integralną częścią niniejszego statutu.

 

 

 

ŧ 2.

Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami, a w szczególności:

        z ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),

        ze statutem gminy,

        z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

ŧ 3.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 

 

 

1.

Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sędziszów.

 

 

 

 

2.

Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w ŧ 1 niniejszego statutu.

 

 

 

 

3.

Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

 

 

 

4.

Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa.

 

 

 

 

5.

Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa.

 

 

 

 

6.

Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa.

 

 

ŧ 4.

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Wojciechowice w tym:

 

 

 

1.

Zadania sołectwa i zakres działania.

 

 

 

 

2.

Organy sołectwa i zakres ich kompetencji.

 

 

 

 

3.

Zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ

II 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA.

  

ŧ 5.

Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

 

 

 

1.

Opiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących: tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana statutu sołectwa, przekazanie lub odebranie sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela.

 

 

 

 

2.

Występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa.

 

 

 

 

3.

Współpraca z radnymi, którzy są wybrani z terenu okręgu, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami.

 

 

 

 

4.

Współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

 

5.

Organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

 

 

 

 

6.

Organizowanie zasad współżycia społecznego.

 

 

 

 

7.

Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

 

 

 

 

8.

Zarządzanie i korzystanie z przekazanego sołectwu mienia komunalnego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ

III 

ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI.

  

ŧ 6.

1.

Organami sołectwa są:

1)      Zebranie Wiejskie – jako organ stanowiący i kontrolny,

2)      Sołtys – jako organ wykonawczy.

 

 

 

 

2.

Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 

 

 

ŧ 7.

1.

Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

 

 

 

 

2.

Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)      wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2)      podejmowanie uchwał w sprawach lokalnych sołectwa lub kilku innych sąsiadujących sołectw o podstawowym dla nich znaczeniu, a w szczególności tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana statutu sołectwa, przekazanie lub odebranie sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela,

3)      wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy,

4)      decydowanie o potrzebie, rozwoju i zakresie wykonania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,

5)      rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów sołectwa

 

 

 

 

3.

Uchwały, opinie i stanowisko Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi.

 

 

 

 

4.

W zależności od charakteru sprawy Burmistrz załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej, w szczególności gdy do załatwienia sprawy wymagane są środki budżetowe.

 

 

 

 

5.

O sposobie załatwiania sprawy Burmistrz informuje zebranie wiejskie lub Sołtysa.

 

 

 

ŧ 8.

1.

Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

 

 

 

 

2.

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1)      inicjatywy uchwałodawczej,

2)      udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3)      zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom gminy,

4)      żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,

5)      udziału w glosowaniu,

6)      zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach sołectwa.

 

 

 

ŧ 9.

1.

Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

 

 

 

2.

Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

ŧ 10.

1.

O miejscu i terminie zwołania zebrania Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

 

 

 

 

2.

Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5  uprawnionych.

 

 

 

 

3.

Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

 

 

4.

Dopuszcza się możliwość odbycia ważnego zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców sołectwa, jeżeli w ogłoszeniu informującym o terminie, godzinie i miejscu zebrania zawarte było jednocześnie zastrzeżenie iż w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o 30 minut później od pierwotnej zaplanowanej.

 

 

 

ŧ 11.

1.

Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

 

 

 

 

2.

Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

 

 

 

ŧ 12.

1.

Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

 

 

 

 

2.

Projekt porządku obrad zebrania przedstawia Sołtys lub przewodniczący obrad.

 

 

 

 

3.

Zebranie Wiejskie przyjmuje porządek obrad przez glosowanie.

 

 

 

 

4.

Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)      kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2)      udzieleniu głosu poza kolejnością,

3)      określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4)      odebraniu głosu,

5)      zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6)      żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

 

 

 

5.

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

 

 

ŧ 13.

1.

Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, w głosowaniu jawnym z wyłączeniem spraw określonych w ŧ 22 ust.1 statutu. Zebranie może także  postanowić  o tajności glosowania na wniosek 1/4 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.

 

 

 

 

2.

Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

 

 

 

ŧ 14.

1.

Sołtys jest organem wykonawczym zebrania i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

 

 

 

 

2.

W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Sołtysa, spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi przemijającymi okolicznościami – jego obowiązki przejmuje jeden z członków Rady Sołeckiej.

 

 

 

 

3.

Decyzja o zastępstwie należy do Rady Sołeckiej.

 

 

 

 

4.

Ustanowienie zastępstwa Sołtysa wymaga zawiadomienia o powyższym organów gminy z określeniem:

1)      kto imiennie pełni zastępstwo,

2)      w jakim zakresie,

3)      na jaki czas.

 

 

 

ŧ 15.

1.

Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określane przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

 

 

 

 

2.

Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1)      organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2)      występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie z upoważnienia Zebrania Wiejskiego,

3)      wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów:

a)      w zakresie obronności,

b)      w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c)      inkasa niektórych podatków i opłat,

d)      zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków,

e)      zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej.

4)      współpraca z organami gminy.

5)      udział w naradach zwoływanych przez Burmistrza.

 

 

 

ŧ 16.

Sołtys co najmniej raz w roku składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.

 

 

ŧ 17.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

 

 

ŧ 18.

1.

Rada Sołecka składa się z 3 osób i jest organem wspomagającym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

 

 

 

 

2.

Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających  z bieżącej działalności, przewodzi jej obradom.

 

 

 

ŧ 19.

1.

Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji, a w szczególności:

1)      przygotowywanie zebrań i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2)      organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz uchwał organów gminnych dotyczących sołectwa,

3)      występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie,

4)      pełnienie zastępstwa Sołtysa w przypadku określonym w ŧ 14 ust. 2 niniejszego statutu.

 

 

 

ŧ 20.

1.

Działalność w organach sołectwa i w Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

 

 

 

 

2.

Za udział w pracach organów gminy Sołtys może otrzymać dietę i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

  

ROZDZIAŁ

IV –

ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA I ICH ODWOŁYWANIA.

  

ŧ 21.

1.

Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

2.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak, aby mogły one odbyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia jej kadencji.

 

 

 

 

 

 

3.

Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.

 

 

 

 

 

 

4.

Przepisy ŧ 10 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

ŧ 22.

1.

Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

2.

Wybory przeprowadza się oddzielnie:

-         na sołtysa,

-         na członków Rady Sołeckiej.

 

 

 

 

 

 

3.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur oraz kandydatami na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej a także prawo głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej obecni na Zebraniu Wiejskim.

 

 

 

 

 

 

4.

Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory uczestnicy są zobowiązani podpisać listę obecności. Odmowa podpisu listy skutkuje wyłączeniem z głosowania.

 

 

 

 

 

 

5.

Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia quorum i ustalenia legitymacji prawnej do głosowania.

 

 

 

 

 

ŧ 23.

1.

Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa. Wybór członków komisji następuje łącznie w głosowaniu jawnym.

 

 

 

 

 

 

2.

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)      przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenia, czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w ŧ 22,

2)      przygotowanie kart do głosowania (kandydatów umieszcza się na karcie wg alfabetu)

3)      przeprowadzenie głosowania,

4)      ustalenia i ogłoszenia wyników glosowania,

5)      sporządzenia protokołu o wynikach wyborów. Protokół komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

 

 

 

 

 

3.

Za wybranego sołtysa uważa się tę kandydaturę, która uzyskała najwyższą liczbę głosów.

 

 

 

 

 

 

4.

Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się te kandydatury, które kolejno w łącznym głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów.

 

 

 

 

 

 

5.

W przypadku równej liczby głosów wybory powtarza się. Jeżeli druga tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia ponowne głosowanie ustala się na kolejnym Zebraniu Wiejskim zwołanym w 7 dniu od daty pierwotnych wyborów.

 

 

 

 

 

 

ŧ 25.

Mandat funkcji sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

 

 

1)

śmierci,

 

 

 

 

 

 

2)

zrzeczenia się,

 

 

 

 

 

 

3)

utraty prawa wybieralności (prawomocne orzeczenie),

 

 

 

 

 

 

4)

skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,

 

 

 

 

 

 

5)

odwołania przed upływem kadencji.

 

 

 

 

 

ŧ 25.

1.

Wygaśnięcie mandatu w związku z ŧ 24 ust. 1 pkt 1 – 4 stwierdza Rada Miejska.

 

 

 

 

 

 

2.

Odwołania Sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie          z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miejskiej. Odwołanie z inicjatywy zebrania wymaga zatwierdzenia przez Radę Miejską.

 

 

 

 

 

 

3.

Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,                 w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

 

 

 

 

 

 

4.

Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

ŧ26.

1.

W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania Sołtysa Rada Miejska zarządza ponowne wybory.

 

 

 

 

 

 

2.

W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej lub odwołania z tej funkcji ponowne wybory zarządza Sołtys.

 

 

 

 

 

 

3.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli do upływu kadencji organów sołectwa pozostało nie więcej jak trzy miesiące. W tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni jeden z członków Rady Sołeckiej wybrany przez Rade Sołecką, jak w pkt. 14 niniejszego statutu.

  

ROZDZIAŁ

V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  

ŧ 27.

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

 

 

 

ŧ 28.

W sprawach spornych wiążącej interpretacji statutu dokonuje Rada Miejska.

 

 

 

ŧ 29.

Niezależnie od Rady Miejskiej nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2003-07-17
Publikujący -