URZĄD MIEJSKI SĘDZISZÓW
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
STATUT
Instytucji kultury p.n.
SAMORZĄDOWE „CENTRUM" KULTURY
W SĘDZISZOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


ŧ1
 1. Samorządowe Centrum Kultury zwane dalej „Centrum" jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest gmina Sędziszów, zwana dalej „organizatorem".
 2. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 26,
  a terenem działania jest gmina i miasto Sędziszów.

ŧ2
Samorządowa instytucja kultury działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 1997 roku Nr 110 poz. 721
  z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539
  z późn. zm.).
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.591 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 roku Nr 13 poz.74 z późn. zm.)
 5. postanowień niniejszego statutu.
ŧ3
„Centrum” posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ŧ4
Nadzór nad działalnością „Centrum” sprawuje Rada Miejska w Sędziszowie, każdy
z organów wg przypisanych jej kompetencji ustawowych wobec gminnych jednostek organizacyjnych.


ŧ5
„Organizator” zapewnia „Centrum” warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju, oraz utrzymanie obiektu w którym ta działalność jest prowadzona.

ŧ6
„Centrum” używa pieczęci podłużnych o treści:

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
w SĘDZISZOWIE
28-340 Sędziszów

a wewnętrzne jego komórki organizacyjne :
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w SĘDZISZOWIE
28-340 Sędziszów
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY DOM KULTURY
w SĘDZISZOWIE 2
28-340 Sędziszów

oraz pieczęć okrągła dla Biblioteki do celów inwentarzowych książek z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku Biblioteka Publiczna w Sędziszowie.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

ŧ7Podstawowym zadaniem „Centrum” jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
 1. “Centrum" w celu realizacji zadań określonych w pkt.l funkcjonuje wewnętrznie w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:
  a) Dom Kultury

  b) Biblioteka Publiczna
 2. Schemat organizacyjny instytucji kultury zostanie przyjęty łącznie
  z regulaminem organizacyjnym tej instytucji.
ŧ8
Do zakresu działania komórki organizacyjnej p.n. „Dom Kultury" należy
w szczególności:

 1. Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę .
 2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 3. Udostępnianie , tworzenie , gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury oraz włączenie ich do społecznego obiegu.
 4. Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału
  w życiu kulturalnym.
 5. Kultywowanie tradycji i folkloru.
 6. Opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem działania innych organizacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych.
 7. Realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych.
 8. Programowanie i nadzorowanie imprez kulturalno – rozrywkowych
  o charakterze masowym z prawem zlecenia ich realizacji innym instytucjom
  i organizacjom.
 9. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 10. Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych .
 11. Organizowanie wystaw okolicznościowych .
 12. Organizowanie różnorodnych konkursów.
 13. Realizacja wymiany kulturalnej i zagranicznej w ramach zatwierdzonej przezorganizatora.
 14. Promowanie uzdolnionej młodzieży.
 15. Wyświetlanie filmów w kinie Ballada.
 16. Organizowanie środowiskowych imprez.
W granicach prawa Dom Kultury może podejmować również inne działania wynikające
z potrzeb środowiska np.:

organizowanie bali sylwestrowych, karnawałowych, wesel i inne
prowadzenie małej gastronomii bez alkoholu i inne podobne.

ŧ9
Do zakresu działania komórki organizacyjnej pn. „Biblioteka Publiczna” należy
w szczególności:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
  z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibiotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych .
 5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 8. Organizowanie konkursów czytelniczych.
 9. Organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji
  i prozy.
 10. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliotecznej.
 11. Wypożyczanie kaset wideo.
 12. Prowadzenie sprzedaży nowych publikacji książkowych.
 13. Prowadzenie sprzedaży prasy.
ŧ10
W granicach przewidzianych prawem dla tej instytucji kultury Biblioteki Publicznej może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE

ŧ11
Szczegółowo wewnętrzną organizację „Centrum” wzajemne współdziałanie między komórkami organizacyjnymi, określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora instytucji.

ŧ12
 1. „Centrum” kieruje dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miejski.
 3. Powołanie dyrektora instytucji następuje po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.
  z 1997 roku Nr 110 poz. 721 z późn. zm.)
 4. W „Centrum” mogą być zatrudnieni pracownicy - specjaliści z różnych dziedzin związani z działalnością „Centrum”.
 5. Pracowników "Centrum” zatrudnia, zwalnia i wykonuje inne uprawnienia
  ze stosunku pracy - dyrektor instytucji kultury wg przepisów Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999 roku
  w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26 z 1999r. poz.234).

ŧ13
Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala dyrektor „Centrum”.

ŧ14
Dyrektor instytucji kultury i pracownicy „Centrum” winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ŧ15
Wynagrodzenie dla dyrektora instytucji przyznaje Zarząd Miejski, a dla pracowników dyrektor wg. ogólnie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

ŧ16
„Centrum" prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

ŧ17
Podstawą gospodarki finansowej „Centrum” jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

ŧ18
Dyrektor „Centrum" opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ŧ19
Plan działalności „Centrum" zawiera :
 • plan usług
 • plan przychodów i kosztów
 • plan remontów i konserwacji środków trwałych
 • plan inwestycji.

ŧ20
„Centrum" finansowane jest z budżetu gminy w formie dotacji na realizację zadań określonych w ŧ5 niniejszego statutu oraz dochodów własnych „Centrum" uzyskanych wg ŧ22 niniejszego statutu a także innych źródeł.

ŧ21
„Centrum” zarządza powierzonym majątkiem w celu realizacji zadań statutowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

ŧ22
„Centrum" może pobierać opłaty za:
 1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenie międzybiblioteczne realizowane na specjalne zamówienie czytelnika.
 2. Wypożyczenie materiałów audiowizualnych.
 3. Niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych jako rodzaj szczególnej kary.
 4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 5. W formie kaucji za wypożyczone szczególnie drogocenne lub  egzemplarzowe eksponaty i materiały biblioteczne.
 6. Wydawnictwa własne.
 7. Usługi plastyczne, dekoracyjne i inne, wykonywane na zewnątrz.
 8. Wypożyczanie materiałów repertuarowych instrumentów muzycznych, sprzętu RTV i nagłośnienia, kostiumów scenicznych, strojów ludowych
  i innych.
 9. Organizację imprez okolicznościowych wykonywanych na zlecenie.
 10. Świadczone usługi dla ludności przez „małą gastronomię”.
 11. Kary umowne za niedotrzymanie terminu zwrotu lub wykorzystane niezgodne z warunki wypożyczenia oraz jego uszkodzenia lub zniszczenia.
 12. Wynajem pomieszczeń.
 13. Wpływy za bilety do kina i inne imprezy artystyczne.
ŧ23
Wszystkie w/w opłaty ustala dyrektor instytucji w formie zarządzenia w oparciu
o sporządzone stosowne kalkulacje.


ŧ24
„Centrum" tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ŧ25
Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

ŧ26
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez organizatora o jego nadaniu.

ŧ27
Tracą moc: statuty dotychczas obowiązujące.


Załączniki:

StatutSCK.pdf Plik pdf 88.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski Sędziszów
WytworzyłAdmin Administrator - Administrator2007-08-22
Publikujący -
Urząd Miejski Sędziszów
Urząd Miejski Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów , tel. (041) 381 11 27 , e-mail: krzysztof@sedziszow.pl
Wygenerowano: 27 marca 2019r. 02:17:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.