Uchwała Nr 38/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sędziszów