Powierzchnia ogólna: 14.571 ha      

 

Dane na dzień 31.12.2013 r.                

     

   Miasto  

   Gmina - wsie  

Powierzchnia

792 ha

13.779 ha

Z tego:

- grunty orne
- sady
- łąki
- pastwiska
  


382 ha
20 ha
45 ha
20 ha


9.308 ha
131 ha
693 ha
162 ha

 Razem użytki rolne  

  525 ha

   10.742 ha

- grunty leśne
- grunty zurbanizowane
- wody
- nieużytki

29 ha
223 ha
7 ha
7 ha

2.417 ha
528 ha
30 ha
46 ha

 

Dane na dzień 31.12.2013 r.

 

Ludność – 12.920 osób, z tego 6.794 - miasto, 6.126 - wsie.

 

Osoby do 18 roku życia – 2.975 osób, z tego 1.316 – miasto, 1.659 – wsie.

 

Osoby po 18 roku życia – 9.945 osób, z tego 5.476 – miasto, 4.469 – wsie.

 

Rejestr wyborców – 10.673 osób

 

Długość dróg:
- gminnych – 55,188 km
- powiatowych – 106,94 km
- wojewódzkie – 0 km
- krajowych – 0 km

 

Ilość podmiotów gospodarczych – 431

 

Ilość pracowników Urzędu Miejskiego – 56

 

Bezrobocie – 14,7 % (dane dla całego powiatu jędrzejowskiego - stan na 30 listopada 2013 r.)

 

 

Dane statystyczne: urodzenia, zgony, zawarte małżeństwa - kliknij tutaj