Do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach obywateli w imieniu Burmistrza (art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), posiadają niżej wymienione osoby:
 
  1. Ewa Kubas-Samociuk - Sekretarz Gminy,
  2. Lucyna Nahajczuk - Skarbnik Gminy,
  3. Anna Skiba - Naczelnik Wydziału OSO,
  4. Halina Barska - Naczelnik Wydziału RDG,
  5. Janusz Kot - Naczelnik Wydziału BRI,
  6. Barbara Hudyka - Kierownik Referatu Podatków i Opłat.
 
Wszystkie inne nie wymienione decyzje posiadające moc prawną, jeżeli są podpisane przez Burmistrza lub z jego upoważnienia przez Sekretarza Gminy.
Ponadto wszyscy pracownicy urzędu są upoważnieni do podpisywania pism w bieżących sprawach wg indywidualnych zakresów czynności.